Ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon valmistelun työryhmä

OKM033:00/2023 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän jaostoineen valmistelemaan hallitusohjelman mukaisia esityksiä ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistamiseksi sekä muiden ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM033:00/2023

Asianumerot VN/25282/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 28.9.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.2 Toiselta asteelta tiedot ja taidot eteenpäin

Yhteyshenkilö
Petri Lempinen, Ylijohtaja
puh. +358 295 330 180
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukaisesti esitykset
• ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi
• koulutuksen järjestäjien toiminnanohjauksen uudistamiseksi
• koulutustarjonnan suuntaamisesta nykyistä paremmin työelämän tarpeiden mukaisesti
• tilauskoulutuksen mahdollisuuden avaamiseksi
• aikuisten tutkintokoulutusta suuntaamiseksi koulutustasoa nostavaan tai työmarkkina-asemaa
parantavaan koulutukseen sekä tutkintoja pienempien osaamiskokonaisuuksien suorittamiseen
• velvoitteesta maahanmuuttajien kielikoulutuksen jatkamisesta kielitaitovaatimuksen saavuttamiseksi.

Työryhmä ottaa huomioon ammatillista koulutusta koskevat jatkuvaa oppimista sekä sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeisiin vastaamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset. Työryhmä huomioi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen vahvistamista koskevan valmistelutyön.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja toiminnan ohjausta koskevassa valmistelussa huomioidaan
valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja toimintamenojen sopeutustarve.

Työryhmä työskentelee riittävässä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän jaostoineen valmistelemaan hallitusohjelman mukaisia esityksiä ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistamiseksi sekä muiden ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen tavoitteena on varmistaa jokaiselle opiskelijalle riittävät ammatilliset ja sivistykselliset valmiudet sekä työelämätaidot siirtyäopintojen
jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen reformilla lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja pyrittiin varmistamaan opintojen henkilökohtaistaminen, jotta opiskelijoiden tarpeet voitaisiin huomioida paremmin. Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa myös TE2024-uudistuksessa erityisesti osaamisen päivittämisessä.

Tällä hetkellä ammatillisen perustutkinnon suorittaneista useampi kuin joka kymmenes jää valmistumisensa jälkeen työttömäksi. Aikuisille suunnattu ammatillinen koulutus painottuu pitkäkestoiseen perustutkintokoulutukseen, mikä rajoittaa koulutukseen osallistuvien määrää.

Hallitusohjelmassa on tunnistettu ammatillisen koulutuksen kaksoistehtävä oppivelvollisten kouluttamisessa ja aikuisten jatkuvassa oppimisessa. Hallitusohjelmassa korostuvat ammatillisen koulutuksen merkitys työelämän osaamistarpeisiin vastaamisessa ja koulutuksen jälkeinen työllistyminen.

Lisää aiheesta