Det nationella forumet Rätt till lärande inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020 –2022

OKM026:00/2020 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett nationellt forum för småbarnspedagogik och förskoleundervisning och grundläggande utbildning för åren 2020 –2022. Forumet stöder och främjar genomförandet av programmet Utbildning för alla och de helheter som ingår i det samt ett verkningsfullt genomförande av programmet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM026:00/2020

Ärendenummer VN/4188/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.6.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 12.5.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Kontaktperson
Minna Polvinen, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 262
[email protected]

Mål och resultat

Forumet har till uppgift att
- följa upp, stödja och lägga fram förslag i anslutning till beredningen och genomförandet av de helheter som ingår i Utbildning för alla.
- främja samarbetet mellan aktörerna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
- följa upp att verksamheten inom ramen för programmet framskrider målenligt och resulterar i en koherent helhet som omfattar småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
- följa forskningen på nationell och internationell nivå som anknyter till målen för programmet
- följa upp och främja samarbetet och åtgärderna för att minska konsekvenserna av pandemin samt för att stärka den samhälleliga jämlikheten inom och med hjälp av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett nationellt forum för småbarnspedagogik och förskoleundervisning och grundläggande utbildning för åren 2020 –2022. Forumet stöder och främjar genomförandet av programmet Utbildning för alla och de helheter som ingår i det samt ett verkningsfullt genomförande av programmet.

Utgångspunkter

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har UKM startat ett utvecklingsprogram för kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för åren 2020- 2022. Den helhet som utvecklingsprogrammen Utbildning för alla bildar utgör regeringsperiodens viktigaste utvecklingsprojekt ifråga om småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
Genom utvecklingsprogrammen främjas jämlikhet inom utbildningen samt stöd och inklusion för alla barn och deras skolgång. Därtill reformeras lagstiftningen, stärks effekterna av finansieringssystemen för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och eftersträvas verkningsfulla förfaranden och verksamhetssätt som stärker jämlikheten.