Upphovsrättens infrautveckling (dialogportal)

Utvecklandet av upphovsrättsinfrastrukturen 2020-2022

OKM020:00/2020 Projekt

De smågrupperna för upphovsrättsinfrastrukturutveckling möts i olika konfigurationer såsom verkstäder för att diskutera frågor relaterade till inklusive praxis gällande identitet, metadata, teknologi och infrastrukturutveckling och samt juridiska frågor om IP och data. En draft roadmap har utarbetats under år 2021; år 2022 har workshop on NFT's & dataskydd ordnats.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Under planering

Projektets nummer OKM020:00/2020

Ärendenummer OKM020:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 12.8.2020 – 6.6.2022

Datum för tillsättande 9.6.2020

Mål och resultat

Framstegen i arbetet rapporteras på den Nationella Upphovsrättsdelegationens möten som diskuterar om eventuella följande steg. Diskussionerna stöder arbetet på EU- och internationell nivå.
I utkastet till den Nationella strategin för immateriella rättigheter 2030 föreslås att
- Incitament och investeringar utökas för skapande av applikationsgränssnitt (API) som möjliggör datadelning och som krävs för en effektiv förvaltning av upphovsrättsdata
- Kreativa branscher reformeras genom investeringar i utbildningsprogram som gäller upphovsrättsdata inom alla branscher och som gör det möjligt att ta i bruk ny databaserad teknik inom kreativa branscher.
Motsvarande investeringar nämns i den Plan som har skapats inom ramen för detta projekt för utveckling av den Nationella upphovsrättsinfrastrukturen. Undervisnings- och kulturministeriets roll har varit att på ett mångsidigt sätt facilitera diskussioner ur olika synvinklar, samla experter från bisnes, juridik, teknologi och samhället (BLTS) och utveckla incitament för att utveckla den tekniska infrastrukturen för upphovsrätt så att den betjänar alla som använder systemet, allt från upphovsmän och rättsinnehavare till kommersiella och icke-kommersiella användare.

Sammandrag

De smågrupperna för upphovsrättsinfrastrukturutveckling möts i olika konfigurationer såsom verkstäder för att diskutera frågor relaterade till inklusive praxis gällande identitet, metadata, teknologi och infrastrukturutveckling och samt juridiska frågor om IP och data. En draft roadmap har utarbetats under år 2021; år 2022 har workshop on NFT's & dataskydd ordnats.

Utgångspunkter

EU:s handlingsplan för immateriella rättigheter rån 2020 nämner behovet av att utveckla en fungerande upphovsrättsinfrastruktur. Upphovsrättsinfrastrukturen definieras i handlingsplanen som en uppsättning regler, tekniker och institutioner som ger en ram för informationshanteringspraxisen i de kreativa branscherna.

Under Finlands ordförandeskap i EU:s ministerråt år 2019 betonade Finland behovet av att utveckla upphovsrättsinfrastrukturen, det vill säga praxis för utlämnande av information om verk och författare, inkl. taggar, standarder och format för delning av data. Finland strävar också efter att stödja utvecklingen av en mänskocentrerad, balanserad och växande europeisk dataekonomi. Som en del av detta arbete beaktades också kreativindustrins tillväxt och konkurrenskraft, t.ex. vid Data Economy-konferensen i Helsingfors den 25-26 november 2019. Dataprinciperna som främjar delning och användning av data utvecklades tillsammans med hjälp av branscherna och Sitra (https://dataprinciples2019.fi/).

Mer om ämnet