Upphovsrättens infrautveckling (dialogportal)

Utvecklandet av upphovsrättsinfrastrukturen 2020-2022

OKM020:00/2020 Projekt

Smågrupperna för upphovsrättsinfrastrukturutveckling möts i olika konfigurationer såsom verkstäder för att diskutera frågor relaterade till inklusive praxis gällande identiteter (IDs), metadata, teknologi och infrastrukturutveckling och samt juridiska frågor om IP och data. En draft roadmap år 2021; år 2022 workshop on NFT's & dataskydd ordnats, bildandet av en EDIC (European Digital Infrastructure Consortium).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Under planering

Projektets nummer OKM020:00/2020

Ärendenummer OKM020:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 12.8.2020 – 28.11.2023

Datum för tillsättande 9.6.2020

Mål och resultat

Framstegen i arbetet rapporteras på den Nationella Upphovsrättsdelegationens möten som diskuterar om eventuella följande steg. Diskussionerna stöder arbetet inom de kreativa sektorerna och på EU- och internationell nivå.
Den nationella strategin för immateriella rättigheter 2030 förespråkar att
- Incitament och investeringar utökas för skapande av applikationsgränssnitt (API) som möjliggör datadelning och som krävs för en effektiv förvaltning av upphovsrättsdata
- Kreativa branscher reformeras genom investeringar i utbildningsprogram som gäller upphovsrättsdata inom alla branscher och som gör det möjligt att ta i bruk ny databaserad teknik inom kreativa branscher.
Motsvarande investeringar nämns i den Plan som har skapats inom ramen för detta projekt för utveckling av den Nationella upphovsrättsinfrastrukturen. Undervisnings- och kulturministeriets roll har varit att på ett mångsidigt sätt facilitera diskussioner ur olika synvinklar, samla experter från bisnes, juridik, teknologi och samhället (BLTS) och utveckla incitament för att utveckla den tekniska infrastrukturen för upphovsrätt så att den betjänar alla som använder systemet, allt från upphovsmän och rättsinnehavare till kommersiella och icke-kommersiella användare.

Sammandrag

Smågrupperna för upphovsrättsinfrastrukturutveckling möts i olika konfigurationer såsom verkstäder för att diskutera frågor relaterade till inklusive praxis gällande identiteter (IDs), metadata, teknologi och infrastrukturutveckling och samt juridiska frågor om IP och data. En draft roadmap år 2021; år 2022 workshop on NFT's & dataskydd ordnats, bildandet av en EDIC (European Digital Infrastructure Consortium).

Utgångspunkter

EU:s handlingsplan för immateriella rättigheter från 2020 nämner behovet av att utveckla en fungerande upphovsrättsinfrastruktur. Upphovsrättsinfrastrukturen definieras i handlingsplanen som en uppsättning regler, tekniker och institutioner som ger en ram för informationshanteringspraxisen i de kreativa branscherna.

Under Finlands ordförandeskap i EU:s ministerråt år 2019 betonade Finland behovet av att utveckla upphovsrättsinfrastrukturen, det vill säga praxis för utlämnande av information om verk och författare, inkl. taggar, standarder och format för delning av data. Finland strävar också efter att stödja utvecklingen av en mänskocentrerad, balanserad och växande europeisk dataekonomi. Som en del av detta arbete beaktades också kreativindustrins tillväxt och konkurrenskraft, t.ex. vid Data Economy-konferensen i Helsingfors den 25-26 november 2019. Dataprinciperna som främjar delning och användning av data utvecklades tillsammans med hjälp av branscherna och Sitra (https://dataprinciples2019.fi/). I utkastet till EU:s dataförordning (art. 35) har det föreslagits att förtydliga att sui generis-skyddet baserat på databasdirektivet inte skulle omfatta maskingenererade data (MGD) som produceras av maskiner eller tjänster.

Mer om ämnet