Upphovsrättsdelegationen 2020-2023

Delegationen för upphovsrättsärenden 2020-2023

OKM019:00/2020 Organ

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM019:00/2020

Ärendenummer OKM/66/040/2019 , VN/2319/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 18.12.2019

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 331
[email protected]

Mål och resultat

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;
2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, tekijänoikeusjärjestelmän ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;
3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;
4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;
5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunta voi päättää, että tiettyjä kysymyksiä käsitellään valmistelevasti neuvottelukunnan jäsenistä ja muista asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä.

Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi lisäksi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista.

Sammandrag

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Utgångspunkter

Neuvottelukunnan toimiaika on asetettu vastaamaan hallituskauden pituutta, jolloin sen on mahdollista edistää hallituskauden aikana hallitusohjelman toimeenpanossa tai muuten syntyvien tekijänoikeudellisten kysymysten ratkaisemista