VANUPO

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2024– 2027 (RUNGPO)

OKM014:00/2023 Projekt

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM014:00/2023

Ärendenummer VN/7050/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Mål och resultat

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Sammandrag

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem.

Utgångspunkter

Författningsgrunden för programmet är den gällande ungdomslagen 1285/2016. Bestämmelserna om programmet i 5 § i lagen kompletteras av statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik som trädde i kraft den 13 april 2017 (211/2017). Det föreliggande programmet har utarbetats för 2020–2023 och är det tredje i ordningen.

Mer om ämnet