Överföring av kunnande som förvärvats inom utbildning för fritt bildningsarbete till datalagret Koski

OKM014:00/2020 Projekt

För att främja identifieringen och erkännandet av det kunnande som förvärvats i utbildningarna inom det fria bildningsarbetet är det ytterst viktigt att det förvärvade kunnandet kan föras in i det nationella datalagret för studieprestationer och examensuppgifter Koski. Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett beredningsarbete som syftar till att utbildningen inom det fria bildningsarbetet ska bli en del av datalagret Koski fr.o.m. 1.8.2021.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM014:00/2020

Ärendenummer OKM/7/592/2020, VN/13138/2021 , VN/2195/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Sammandrag

För att främja identifieringen och erkännandet av det kunnande som förvärvats i utbildningarna inom det fria bildningsarbetet är det ytterst viktigt att det förvärvade kunnandet kan föras in i det nationella datalagret för studieprestationer och examensuppgifter Koski. Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett beredningsarbete som syftar till att utbildningen inom det fria bildningsarbetet ska bli en del av datalagret Koski fr.o.m. 1.8.2021.

Utgångspunkter

Den 6 februari 2019 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur en kompetensbaserad beskrivning kan utnyttjas inom det fria bildningsarbetet och att lägga fram ett förslag till modell för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen samt till en gemensam enhet som beskriver utbildningens omfattning. Arbetsgruppen skulle dessutom lägga fram förslag till den fortsatta beredning som behövs. Arbetsgruppen överlämnade enhälligt sin promemoria (Identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom det fria bildningsarbetet, Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 46/2019, se http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-695-9) till undervisnings- och kulturministeriet 17.12.2019.

I förslaget till fortsatt beredning konstaterade arbetsgruppen att det för att främja identifieringen och erkännandet av det kunnande som förvärvats i utbildningarna inom det fria bildningsarbetet är ytterst viktigt att det förvärvade kunnandet kan föras in i det nationella datalagret för studieprestationer och examensuppgifter Koski. Arbetsgruppen föreslog att lagstiftningen om datalagret Koski ändras så att det kunnande som förvärvats i utbildning inom fritt bildningsarbete ska kunna föras in i datalagret fr.o.m. 1.8.2021.

Ytterligare uppgifter