Ramverk för digitalisering i småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

OKM013:00/2022 Projekt

I skapandet av en referensram för digitaliseringen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet fastställer undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetsfältet i samarbete styrande principer, en vision och åtgärder för olika delområden av digitaliseringen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM013:00/2022

Ärendenummer VN/7852/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 11.3.2022 – 31.12.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Kontaktperson
Anna-Kaisa Berisha, Asiantuntija
tel. +358 295 330 091
[email protected]

Mål och resultat

I projektet utvecklas styrningen och genomslaget av digitaliseringen samt förvaltningsområdets framsynthet. Genom referensramen fastställer undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetsfältet i samarbete styrande principer, en vision och åtgärder för digitaliseringens olika delområden, dvs. förutsättningar för utveckling av digitalisering, digital kompetens, stöd till utveckling av digital infrastruktur, tjänster och interoperabilitet, informationshantering och kvalitet, dataskydd och säkerhet, digitaliseringslagstiftning och tolkning samt digitaliseringsforskning.

Det utarbetas beskrivningar av referensarkitekturen för visionen för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet. Som helhet skapas genom referensramen för digitaliseringen en gemensam lägesbild, en vision och en beskrivning av åtgärderna fram till 2030.

Sammandrag

I skapandet av en referensram för digitaliseringen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet fastställer undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetsfältet i samarbete styrande principer, en vision och åtgärder för olika delområden av digitaliseringen.

Utgångspunkter

Målen för digitaliseringen bestäms delvis av utvecklingsprogrammen för digitaliseringen inom statsförvaltningen.

Genom digitaliseringen stöds sådana mål som anges i lagen om småbarnspedagogik (540/2018, 3 §) och lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 2 §), såsom att stödja barnens och elevernas utveckling och ge dem kunskaper och färdigheter samt att främja bildning och jämlikhet. Vid genomförandet av digitaliseringen iakttas bestämmelserna om jämlikhet i grundlagen (6 §) och ovannämnda lagar. Genom digitaliseringen främjas också de mål som anges i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), såsom individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt demokrati, pluralism och hållbar utveckling.

Ytterligare uppgifter