Framework for Digitalisation in Early Childhood Education and Care, Comprehensive School Education and Liberal Adult Education

OKM013:00/2022 Development

The aim of the project Framework for Digitalisation in Early Childhood Education and Care, Comprehensive School Education and Liberal Adult Education is to define the principles, target state and measures guiding the development of digitalisation in education and training in cooperation between the Ministry of Education and Culture, the Finnish National Agency for Education and the sector.

Basic information In progress

Project number OKM013:00/2022

Case numbers VN/7852/2022

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 11.3.2022 – 31.12.2024

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Contact person
Anna-Kaisa Berisha, Asiantuntija
tel. +358 295 330 091
[email protected]

Goals and results

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehyksen toteutuksella kehitetään digitalisaation ohjausta ja vaikuttavuutta sekä hallinnonalan ennakointikykyä. Viitekehyksessä määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille, joita ovat digitalisaation kehittämisen edellytykset, digitaalinen osaaminen, digitaalisten infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki, tiedonhallinta ja laatu, tietosuoja ja -turva, digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta sekä digitalisaation tutkimus.

Viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle, luoda yhteentoimiva ja kattava tietopohja sekä sitä hyödyntävää analytiikkaa päätöksenteon tueksi, edistää digitaalisen oppimisen yhdenvertaista toteutumista ja vahvistaa digitaalista osaamista, luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit digitaalisten palveluiden kehittämiselle sekä kehittää voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista ja siten parantaa strategista ohjausta.

Lisäksi laaditaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön tavoitetilan viitearkkitehtuurikuvaukset. Arkkitehtuurityön tarkoituksena on kehittää toimialojen tiedonhallintaa hallinnon eri tasoilla sekä niiden välisissä tietovirroissa. Arkkitehtuurityöllä tuetaan lisäksi toimialojen digitalisaation ohjausta ja käytännön toimeenpanoa tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan digitalisaation viitekehyksellä luodaan yhteinen tilannekuva, tavoitetila sekä toimenpiteiden kuvaus vuoteen 2030 saakka. Toimenpiteitä tullaan toimeenpanemaan erikseen laadittavan kehittämisohjelman ohjauksella. Kehittämisohjelma laaditaan arkkitehtuurityön ja sidosryhmien kuulemisen pohjalta.

- Kehittää edelleen digitalisaation kokonaisohjausta eri hallinnon tasoilla.
- Kehittää toimialan tietopohjaa ja tiedonhallintaa.
- Mahdollistaa parempi tietojohtamisen perusta.
- Edistää kasvatuksen ja opetuksen digitaalisen toimintaympäristön ja sen soveltamisen laatua ja yhdenvertaista toteutumista.
- Tukea pedagogisesti laadukkaiden digitaalisten oppimistuotteiden käyttöä kasvatuksessa ja opetuksessa
- Mahdollistaa oppimisen yhdenvertaista toteutumista digitaalisessa toimintaympäristössä ja vahvistaa digitaalista osaamista kokonaisvaltaisesti.
- Edistää entistä laadukkaampien palveluiden kehittämistä toimialalla.
- Kehittää toimialan digitalisaation rahoitusmalleja ja niiden vaikuttavuutta.
- Tarjota parempi näkyvyys eri kokonaisarkkitehtuurin tasoille sekä ajantasainen informaatio ja koordinoitu palautekanava alan toimijoille.
- Mahdollistaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tutkimukselle tehokkaampi aineistoinfrastruktuuri korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen, käytännön työskentelyn, päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Summary

The aim of the project Framework for Digitalisation in Early Childhood Education and Care, Comprehensive School Education and Liberal Adult Education is to define the principles, target state and measures guiding the development of digitalisation in education and training in cooperation between the Ministry of Education and Culture, the Finnish National Agency for Education and the sector.

Starting points

Valtionhallinnon digitalisaation kehittämisohjelmat määrittelevät osittain digitalisaatioon liittyviä tavoitteita. VM:n digitalisaation edistämisohjelma asettaa tavoitteeksi "nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä." Edistämisohjelman alaisuuteen sisältyy myös erillisiä kehittämishankkeita, joista osa pyrkii hallinnonalojen yhteisten ratkaisujen edistämiseen.

Vuonna 2021 nimitettiin lisäksi Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministeriötyöryhmä, jonka tehtävänä on ohjata digitalisaation, tieto- ja teknologiapolitiikan sekä datatalouden kehittämistä sekä koordinoida näihin liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa. Ryhmä tekee toimintakautensa aikana poliittiset linjaukset julkisen hallinnon kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien toimeenpanosta, julkisen sektorin tuottavuustyöstä, kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelusta, teknologiapolitiikan, digitaalisten palvelujen ja datatalouden kehittämisestä sekä tietopolitiikan johtamisesta. Ministeriötyöryhmän työn tukemiseksi lokakuussa 2021 perustettiin digitoimisto, jonka tehtävänä on muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja jaettu tilannekuva digitalisaatiosta ja datatalouden kehittämistoimista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen mukaan digitalisaation ohjaukseen liittyvät tehtävät ovat osastojen vastuulla. Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen osalta digitalisaatioon liittyy datatalouden ja digitalisaatiokyvykkyyden lisäksi vahvasti tavoitteet kansalaiseksi kasvamiseksi, jolloin digitaalisen toimintaympäristön ja yhteiskunnan ymmärrys sekä siihen liittyvät taidot ja osaaminen ovat yksi keskeinen osa digitalisaatioksi kuvattua kokonaisuutta.

Digitalisaatiolla tuetaan varhaiskasvatuslain (540/2018, 3 §) ja perusopetuslain (628/1998, § 2) mukaisia tavoitteita, kuten oppijan kasvun tukeminen, tietojen ja taitojen kartuttaminen sekä sivistyksen ja tasa-arvoisuuden edistäminen. Digitalisaation toteuttamisessa noudatetaan perustuslain (6 §) sekä em. lakien kirjauksia yhdenvertaisuudesta. Digitalisaatiolla edistetään myös vapaasta sivistystyöstä (632/1998) annetussa laissa mainittuja tavoitteita, kuten ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista.

Näiden lisäksi jokaisella hallituskaudella on tavoitteita, joita toteutetaan kehittämishankkeilla tai -ohjelmilla. Tämä tavoitetilan kuvaus pyrkii kuvaamaan tavoitetiloja, jotka eivät ole riippuvaisia hallitusohjelmien painotuksista, vaan luovat linjausehdotuksia jatkuvan kehittämisen tueksi. Hallitus ohjelmien sisällöt kuitenkin saattavat sisältää ohjelmia, jotka liittyvät tämän tavoitetilan kuvauksen toimenpiteisiin. Tavoitetilan kuvauksen ja hallitusohjelmien välinen tarkistus tehdään jokaisen hallituskauden alussa ja arvioidaan sen vaikutukset sisältöihin sekä aloitettavien toimenpiteiden priorisointiin.

Additional information