Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande

OKM012:00/2023 Projekt

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande (2021–2025) består av:
1. en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som omfattar hela utbildningssystemet och överskrider förvaltningsgränserna och
2. en helhet för digitalisering och flexibelt lärande för högskoleutbildning som omfattar alla högskolor (Digivision 2030).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM012:00/2023

Ärendenummer VN/34214/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 27.5.2021 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 11.4.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.3 Korkea osaaminen ja sivistys tulevaisuuden perustana

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.4 Kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta

Mål och resultat

Målet för digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande är att
• möjliggöra och påskynda reformen av utbildningssystemet och arbetskraftsservicen genom att bygga upp en kompatibel, enhetlig, digital verksamhetsmiljö och nya tjänster som utgör helheter/servicekedjor för att på ett optimalt sätt tillgodose kunders behov,
• utveckla söktjänster för utbildning där utbildningsutbudet nationellt är tillgängligt på ett omfattande och flexibelt sätt i rätt tid,
• tillhandahålla utbildnings- och arbetsmarknadsinformation till kännedom och till stöd för individers beslut,
• utveckla omfattande nationella digitala tjänster för kartläggning av kompetens och tjänster för handledning och karriärplanering för personer som behöver kompetensutveckling, utbildningsorganisationer och leverantörer av handledningstjänster,
• utveckla lösningar till stöd för inlärare där det är enkelt för dem att ur utbildningsutbud på olika utbildningsnivåer sammanställa en helhet som tillgodoser behov och utnyttjar data om inlärarna.

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande består av två helheter:
1. den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande är undervisnings- och kulturministeriets och arbets- och näringsministeriets gemensamma projekt (2021–2025). Projektets centrala mål är att bygga upp digitala tjänster för att stödja individers utbildnings- och karriärval, upprätthållande och utveckling av kompetens under hela karriären och livet samt stödja matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbete, kompetens och utbildning.
2. Digivision 2030 är ett gemensamt projekt för alla finländska högskolor som syftar till att skapa en framtid för lärandet som gynnar högskolor, inlärare och samhället. Syftet med projektet är att göra det möjligt för inlärare att lära sig och förvärva kompetens på ett flexibelt sätt, stärka lärarens roll som producent av högkvalitativt innehåll, garantera en högre nivå av högskoleutbildning och förbättra finländarnas sysselsättning.

Sammandrag

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande (2021–2025) består av:
1. en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande som omfattar hela utbildningssystemet och överskrider förvaltningsgränserna och
2. en helhet för digitalisering och flexibelt lärande för högskoleutbildning som omfattar alla högskolor (Digivision 2030).

Utgångspunkter

Digitalisering är en viktig drivkraft för förändringar i framtiden och en resurs för lösningar. Den påverkar kraven på kunskaper och kompetens i arbetslivet samt sätten att förnya kompetensen i enlighet med förändringar i verksamhetsmiljön. Det behövs ett omfattande digitaliseringsprogram inom vilken verksamhetsmodeller, digitala tjänster och datalager som stöder kontinuerligt lärande byggs upp.

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande har beretts som en del av Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt. Digitaliseringsprogrammet finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Bakom programmet ligger den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande som bereddes under den föregående valperioden och vars genomförande kommer att fortsätta under regeringsperioden för statsminister Petteri Orpos regering (2023–2027). Målen för digitaliseringsprogrammet stöder den ekonomiska omstruktureringen och omställningen på arbetsmarknaden enligt regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering, särskilt när det gäller problem med matchning avseende arbetskraft och kompetens, den offentliga sektorns förmåga vad gäller teknik och digitalisering samt nationella reformprojekt.

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande byggs upp i ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet (inklusive Utbildningsstyrelsen och UF-centret) och högskolorna. Åtgärder kommer att främjas i ett nära samarbete med intressentgrupper.

Ytterligare uppgifter