Arbetsgruppen som bereder identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom det fria bildningsarbetet

OKM004:00/2019 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda åtgärder för identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom det fria bildningsarbetet. Arbetsgruppen ska lämna sina förslag till undervisnings- och kulturministeriet senast den 17 december 2019.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM004:00/2019

Ärendenummer OKM/62/040/2018 , VN/2110/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 6.2.2019 – 17.12.2019

Datum för tillsättande 6.2.2019

Mål och resultat

Arbetsgruppen ska
1. utreda och begrunda utnyttjandet av en kunskapsbaserad beskrivning i det fria bildningsarbetet
2. göra ett förslag till modell för en kunskapsbaserad beskrivning av utbildningen
3. göra ett förslag till en gemensam enhet för utbildningen som beskriver omfattningen
4. göra förslag till vidare beredning av reformen och andra åtgärder som behövs

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda åtgärder för identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom det fria bildningsarbetet. Arbetsgruppen ska lämna sina förslag till undervisnings- och kulturministeriet senast den 17 december 2019.

Utgångspunkter

Förändringar i arbetslivet och allt mer avancerade arbetsuppgifter, byten av arbetsområde och arbetslivets mångfald förutsätter förutom en stark och bred grundutbildning även kompetensutveckling under hela karriären och livet. Fria studier som inte leder till examen ger deltagarna kompetens av olika slag och identifieringen av denna kompetens bör underlättas och förbättras. Införande av utbildningen inom det fria bildningsarbetet i det riksomfattande systemet för studieprestationer och examensuppgifter KOSKI förutsätter att beskrivningen av utbildningen och fastställandet av utbildningens omfattning utvecklas, Arbetsgruppen som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt för att utreda utvecklingsbehoven inom det livslånga lärandet (OKM/54/040/2016) har i sin promemoria (Omvälvningen i arbetet och det livslånga lärandet, undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:8) föreslaget att kunskapsbaseringen utvidgas till att omfatta hela utbildningssystemet. Avsikten är även att ta fram verktyg för att identifiera kunnande som förvärvats i arbetet och hobbyer.

Ytterligare uppgifter