Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien säädösmuutoshanke

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkes-utbildning och till vissa lagar som har samband med den

OKM003:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Hankkeeseen on yhdistetty hanke OKM009:00/2020.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM003:00/2020

Ärendenummer VN/14518/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 9.1.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 9.1.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  15.10.2020
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 186/2020

Lagen om yrkesutbildning ändras så att de ändringar som förutsätts enligt yrkeskvalifikationsdirektivet och lagen om transportservice beaktas i den.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

KontaktpersonAnna Kankaanpää, undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 403
[email protected]

Mål och resultat

Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin korjaamalla vanhentuneet viittaukset kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin viittauksiksi liikenteen palveluista annettuun lakiin. Lisäksi huomioitaisiin liikenteen palveluista annetulla lailla 1.1.2020 voimaan tullut mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys perustason ammattipätevyyskokeella. Lakia ehdotetaan muutettavan siten, että työnantajalla olisi jatkossa velvollisuus antaa työtodistus oppisopimuskoulutusopiskelijalle. Lisäksi ehdotetaan muutoksia muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn johtuen 1.1.2020 voimaan tulleesta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista. Esityksessä myös arvioidaan lain yhteensopivuus Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Liikenteen palveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavan siten, että silloin kun perustason ammattipätevyys suoritetaan osana ammatillista koulutusta, noudatetaan muutoksenhaussa ammatillisen koulutuksen säädöksiä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia. Ammatillisen koulutuksen rahoitusosuudet säilytettäisiin varainhoitovuoden 2020 tasossa ja perusrahoituksen harkinnanvaraisina korotuksina myönnettäviä määräaikaisia lisämäärärahoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Lisäksi lakeihin tehtäisiin rahoituksen perusteena käytettävän opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen liittyviä tarkentavia muutoksia.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Hankkeeseen on yhdistetty hanke OKM009:00/2020.

Utgångspunkter

Liikenteen palveluista annettu laki (320/2017) tuli pääosin voimaan 1.7.2018 ja sillä kumottiin kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettu laki (273/2007). Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) sisältää edelleen viittaukset kumottuun kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin.

Liikenteen palveluista annetun lain ammatillista koulutusta koskevat säädökset tulivat pääosin voimaan 1.1.2020, josta lähtien perustason ammattipätevyys on ollut mahdollista suorittaa perustason ammattipätevyyskokeella (ns. koemalli).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.