Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien säädösmuutoshanke

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

OKM003:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Hankkeeseen on yhdistetty hanke OKM009:00/2020.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM003:00/2020

Asianumerot VN/14518/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 9.1.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  15.10.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 186/2020

Esityksellä muutettaisiin lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia liikenteen palveluista, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin huomioimalla uusi laki liikenteen palveluista ja mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys ns. koemallilla. Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

YhteyshenkilöAnna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 403
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin korjaamalla vanhentuneet viittaukset kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin viittauksiksi liikenteen palveluista annettuun lakiin. Lisäksi huomioitaisiin liikenteen palveluista annetulla lailla 1.1.2020 voimaan tullut mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys perustason ammattipätevyyskokeella. Lakia ehdotetaan muutettavan siten, että työnantajalla olisi jatkossa velvollisuus antaa työtodistus oppisopimuskoulutusopiskelijalle. Lisäksi ehdotetaan muutoksia muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn johtuen 1.1.2020 voimaan tulleesta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista. Esityksessä myös arvioidaan lain yhteensopivuus Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Liikenteen palveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavan siten, että silloin kun perustason ammattipätevyys suoritetaan osana ammatillista koulutusta, noudatetaan muutoksenhaussa ammatillisen koulutuksen säädöksiä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia. Ammatillisen koulutuksen rahoitusosuudet säilytettäisiin varainhoitovuoden 2020 tasossa ja perusrahoituksen harkinnanvaraisina korotuksina myönnettäviä määräaikaisia lisämäärärahoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Lisäksi lakeihin tehtäisiin rahoituksen perusteena käytettävän opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen liittyviä tarkentavia muutoksia.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Hankkeeseen on yhdistetty hanke OKM009:00/2020.

Lähtökohdat

Liikenteen palveluista annettu laki (320/2017) tuli pääosin voimaan 1.7.2018 ja sillä kumottiin kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettu laki (273/2007). Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) sisältää edelleen viittaukset kumottuun kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin.

Liikenteen palveluista annetun lain ammatillista koulutusta koskevat säädökset tulivat pääosin voimaan 1.1.2020, josta lähtien perustason ammattipätevyys on ollut mahdollista suorittaa perustason ammattipätevyyskokeella (ns. koemalli).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.