Hoppa till innehåll

Kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasiet förbättrar gymnasieutbildningens kvalitet och främjar gymnasieelevernas välbefinnande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2021 8.26 | Publicerad på svenska 19.5.2021 kl. 8.37
Pressmeddelande
Lukiolaisia pöydän ääressä

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett ett kvalitets- och tillgänglighetsprogram för gymnasieutbildningen för åren 2021–2022. Genom programmet förbättras gymnasieutbildningens kvalitet och tillgänglighet, främjas studerandenas välbefinnande samt stärks jämställdheten och jämlikheten i utbildningen. För genomförandet av programmet reserveras 15 miljoner euro.

I gymnasierna tas de nya grunderna för läroplanen i bruk i augusti 2021. Samtidigt utvidgas läroplikten till andra stadiet. Kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet stöder anordnarna av gymnasieutbildning i genomförandet av ändringarna och förbättrandet av utbildningens kvalitet.
I programmet stärks jämlikheten och tillgängligheten i fråga om gymnasieutbildningen. Målet är att alla unga ska ha möjlighet att studera i gymnasiet och avlägga studentexamen oberoende av hemort, familjebakgrund eller andra bakgrundsfaktorer.

- Varje ung person har rätt att studera och avlägga en examen på andra stadiet. I praktiken varierar dock de ungas studiefärdigheter mycket. Därför måste vi beslutsamt stärka skyddsnäten på andra stadiet. I dag uppstår arbete och välfärd framför allt genom kunnande och vårt mål är att varje ung person ska avlägga en examen på andra stadiet. Med hjälp av kvalitetsprogrammet för gymnasiet kan vi fylla luckor som hindrar unga från att studera enligt sin fulla förmåga, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Kvalitetsprogrammet stärker handledningen av de studerande i syfte att stödja studiernas framskridande och välbefinnandet. Målet är att högklassiga handledningsförfaranden stöder studiernas framskridande, samhörigheten och välbefinnandet, och svarar särskilt på behoven hos unga som behöver mer stöd. Programmet strävar efter att utveckla modeller och praxis för handledningen utgående från de studerandes behov och att säkerställa att varje studerande får den studiehandledning som han eller hon behöver.

Målet för programmet är att alla anordnare av gymnasieutbildning ska ha fungerande kvalitetsledningsförfaranden som säkerställer utbildningens kvalitet och stöder en kontinuerlig förbättring av verksamheten och att den nationella helheten för kvalitetsledning ska vara strukturerad och att de olika aktörernas uppgifter och arbetsfördelning ska vara tydliga. Som stöd för detta arbete utarbetas en kvalitetsstrategi och åtgärdsförslag för gymnasieutbildningen under 2022.

De studerandes möjligheter att delta i läroanstaltens verksamhet och påverka beslut som gäller deras studier stärks. 

Förutsättningarna att utnyttja digitala lösningar som stöd för lärande och studier i gymnasiet stärks.

Kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildningen genomförs genom samarbete mellan utbildningsanordnarna och genom att engagera de studerande, gymnasiets personal, utbildningsanordnarna och centrala intressentgrupper inom gymnasieutbildningen. Målet är att stärka det nationella och internationella samarbetet mellan anordnare av gymnasieutbildning. 
Kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildningen stöder verkställandet av regeringens centrala utbildningspolitiska reformer, såsom utvidgningen av läroplikten och reformen av det kontinuerliga lärandet.

Programmet anknyter till verkställandet av utvecklingsprogram för kvaliteten och jämlikheten på andra utbildningsstadier (programmen Rätt att kunna och Utbildning för alla) och programmet för utveckling av studiehandledningen samt programmet för förebyggande av mobbning.

För genomförandet av kvalitets- och tillgänglighetsprogram för gymnasiet och för stödjandet av utbildningsanordnarna har man reserverat sammanlagt 15 miljoner euro för åren 2021–2022.

För kvalitetsprogrammet har man tillsatt en bred uppföljningsgrupp där de viktigaste intressentgrupperna inom gymnasieutbildningen är representerade. Mandatperioden för uppföljningsgruppen för kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet, som utnämnts av undervisnings- och kulturministeriet, börjar i maj 2021 och slutar i december 2022.

Mer information: 

  • Tiina Silander (UKM), ordförande för uppföljningsgruppen, tfn 02953 30188
  • Aki Tornberg (UKM), sakkunnigsekreterare för uppföljningsgruppen, tfn 02953 30316

Programmets webbplats
 
 

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Utbildning