Kulturens tillgänglighet och mångfald

Pistekirjoituskirjain. KUVA: RodeoUndervisnings- och kulturministeriet har som mål att se till att även språkliga och kulturella minoriteter, personer med funktionsnedsättning och andra särskilda grupper ska ha möjlighet att ta del av kultur och att ge uttryck för sin kreativitet på ett jämlikt sätt.

Kultur och konst ska vara tillgängligt för alla. För att jämlikhet ska uppnås krävs det ofta att man ägnar särskild uppmärksamhet åt minoriteternas behov vid planeringen av tjänster och stödformer.

Åtgärdsprogram för att främja mångfalden inom konst och kultur

Undervisnings- och kulturministeriet har berett ett åtgärdsprogram för att främja mångfalden inom konst och kultur. Målet med programmet är att beakta mångfalden i Finlands befolkning i all planering och allt beslutsfattande inom konst- och kulturpolitiken.

Åtgärdsprogrammet syftar till att främja likabehandling och jämställdhet, identifiera kulturarvets mångfald och stärka den interkulturella dialogen. Målet är också att göra det möjligt för alla som bor i Finland att utveckla sina kunskaper och färdigheter och använda dem i arbetet och på fritiden.

Programmet omfattar sex åtgärdshelheter för att främja kulturell mångfald, jämlikhet och integration i kulturpolitiken, vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet, vid de nationella konstinstitutionerna och i samarbetet med sammanslutningar inom kulturbranschen.

Arbetsgrupp: Den allt större mångfalden inom befolkningen ska beaktas i all konst- och kulturpolitisk planering och allt beslutsfattande

En arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet föreslår riktlinjer och åtgärder för att den finländska konst- och kulturpolitiken bättre ska kunna beakta den kulturella mångfalden som baserar sig på invandring och bygga upp en mer jämställd och jämlik konst- och kultursektor i framtiden. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport Konst, kultur och ett mångsidigt Finland i januari 2021. 
Arbetsgruppens förslag gäller bland annat offentlig finansiering av konst och kultur, kompetensutveckling, möjligheter till sysselsättning och karriärutveckling samt olika slags konstnärligt och kulturellt innehåll. (UKM:s pressmeddelande 20.1.2021)

Slutrapport från arbetsgruppen för kulturpolitik, invandrare och främjande av kulturell mångfald Konst, kultur och ett mångfaldigt Finland (på finska, med svensk resumé).

Dialogkort främjar kulturell mångfald och hållbar utveckling

Med hjälp av dialogkort, som utvecklats av undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande, kan konst- och kulturorganisationerna göra sin verksamhet mer jämlik och hållbar. Dialogkorten kan beställas gratis.

Dialogkorten används i tre timmar långa workshoppar där man diskuterar hur kulturell mångfald och hållbar utveckling syns i arbetsgemenskapen och branschen samt hur organisationen bättre kan beakta dem i sin verksamhet.

Dialogkorten är ett resultat av förslagen från ministeriets arbetsgrupp för kulturpolitiska åtgärder och handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland, som genom uppgifter och mål strävar efter att bekämpa strukturell rasism och främja goda relationer mellan olika förvaltningsområden.

Tidigare arbetsgrupper för invandringsfrågor

I slutet av 2015 då antalet asylsökande under en kort period av tid växte betydligt tillsatte ministeriet en styrningsgrupp som hade som uppgift att bereda och samordna de kort- och långsiktiga åtgärderna på ministeriets förvaltningsområde för att möta de behov som hänförde sig från läget med asylsökande och tilltagande invandring.

Inom kulturens område var målet i den första fasen att utöka kontakter och dialog mellan invandrare och finländare, erbjuda möjligheter att bekanta sig med finländska seder och finländsk kultur samt underlätta och försnabba vägen till delaktighet i det finländska samhället med hjälp av konst och kultur.

I handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland (2016) definierade ministeriet åtgärder för att stärka den kulturella mångfalden, delaktigheten och likabehandlingen och motverka hatretorik och rasism. Åtgärder som härstammar sig från programmet verkställs under den nuvarande regeringsperioden som en del av ordinarieverksamheten på ministeriet.

I slutrapporten av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet (2014) satte man som mål att stärka de kulturella rättigheterna i synnerhet för språkliga och kulturella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 

Understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och kulturell mångfald delas ut av Centret för konstfrämjande.

Det riksomfattande Tillgäglighetsbibliotek Celia, som lyder under undervisnings- och kulturministeriet, betjänar personer med läshinder.

Kulturens tillgänglighet

Kulturutbudet är tillgängligt då olika publiker kan använda det och delta i det så lätt och obehindrat som möjligt.

Kulturens tillgänglighet kan förbättras genom att man undanröjer hinder för delaktighet. Sådana hinder kan ha att göra med sinnena, information, förståelsesvårigheter, attityder, fysiska eller ekonomiska faktorer och brister i beslutsfattandet.

Även fattigdom kan vara ett hinder för användningen av kulturtjänster. Målet med projektet Kulturpasset, som stöds av undervisnings- och kulturministeriet, och projektet Kaikukortet, som är ett fortsättningsprojekt, är att förbättra möjligheterna för unga, vuxna och familjer med svag ekonomi att delta i kulturlivet och att utöva konst.

Verksamheten samordnas av tjänsten Kultur för alla.

Främjande av kulturella minoriteters språk och kultur

Finland har starka traditionella minoriteter såsom finlandssvenskarna och samerna. Andra språkliga och kulturella minoriteter är bland annat teckenspråkiga, romer, gammalryssar, tatarer och invandrargrupper. Invandringen ökar den kulturella mångfalden. Även olika grupper av personer med funktionsnedsättning och olika trossamfund, sexuella minoriteter och åldersgrupper har sina egna kulturella särdrag.

Av de nationella kulturella minoriteterna i Finland har samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper lagstadgad rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Samerna har kulturell autonomi, som förvaltas av Sametinget.

Användningen av skoltsamiska, enaresamiska och nordsamiska ska stimuleras genom ett åtgärdsprogram som statsrådet godkände i form av ett principbeslut år 2014. Genom programmet ska bland annat småbarnsfostran och språkboverksamheten stödjas och undervisningen i samiska utvecklas. Språkvården, arkiveringen av och forskningen i språken samt den samiska kulturen ska främjas. Målet med programmet är att det ska bli flera som talar samiska, att det ska produceras tjänster på samiska och att användningen av samiska ska uppskattas.

Med hjälp av understöd som beviljas av ministeriet stöder man också tidningar och nätpublikationer på svenska, samiska, karelska, romani och teckenspråk samt produktion och publicering av material på samiska och karelska.

Servicen Kultur för alla

Servicen Kultur för alla som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet gör samarbete med kulturaktörer i frågor gällande tillgänglighet, mångfald och jämlikhet. Service erbjuder kunskap och verktyg för att främja tillgänglighet och mångfald av kulturtjänster till professionella inom området.