Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Småbarnspedagogiken för barn som flytt från otrygga förhållanden ska stärkas

19.9.2022 19.02
UKM
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska ändras. Till lagen fogas en bestämmelse om statsunderstöd för småbarnspedagogik för barn utan hemkommun som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt (s.k. papperslösa barn). Den 19 september lämnade regeringen en proposition som gäller ändringen till riksdagen.

Undervisnings- och kulturministeriets budgetförslag 7,7 miljarder euro för 2023

19.9.2022 18.54
UKM
I statsminister Sanna Marins regerings budgetproposition för 2023 fortsätter investeringarna i utbildning och kultur. Genom budgetpropositionen genomförs de centrala målen i regeringsprogrammet, dvs. utbildnings- och kompetensnivån höjs, skillnaderna i inlärningen minskas och jämlikheten i utbildningen blir bättre. Genom kultur och konst stärks förutsättningarna för och delaktigheten i kreativt arbete. Genom olika satsningar på ungdomsarbete får de unga bättre förutsättningar att verka i samhället, bli självständiga, vara delaktiga och lära sig kunskaper och färdigheter i anslutning till detta. I budgetpropositionen uppgår anslaget för undervisnings- och kulturministeriets andel till 7,7 miljarder euro.

11,6 miljoner euro kan sökas för att stärka den generellt inriktade elevhälsan

15.9.2022 10.22
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd till ett belopp av 11,6 miljoner euro för åtgärder som stärker den generellt inriktade elevhälsan. Understödet är avsett för 2023 och gäller förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasier och yrkesläroanstalter. Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2022.

Utkastet till lag om ett försök med regional studielånskompensation på remiss

5.9.2022 11.27
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har berett en regeringsproposition med förslag till lagar om ett försök med regional studielånskompensation och om en temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen. Utkastet till proposition är på remiss till den 16 september 2022.

Maximipriset för studentmåltider ska höjas

22.9.2022 13.53
UKM
Maximipriset för en lunch för högskolestuderande som har rätt till måltidsstöd justeras mot bakgrund av kostnadsutvecklingen inom branschen. Maximipriset för studentmåltider höjs med 50 cent. I statens budgetproposition för 2023 ingår ett förslag om att höja måltidsstödet med 0,25 euro fr.o.m. den 1 januari 2023. Därmed skulle måltidsstödets andel av maximipriset hållas på nuvarande nivå.

Riitta Vanhatalo har utnämnts till direktör för Nationella audiovisuella institutet

20.9.2022 10.32
UKM
Riitta Vanhatalo.
Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt filosofie doktor Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audiovisuella institutet för tiden 1.11.2022–31.10.2027.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister