Toisen asteen koulutuksen kehittäminen 

Laadukas ja monipuolinen toisen asteen koulutus on mahdollista jokaiselle. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valinnanmahdollisuuksia sekä koulutuksen järjestämistapaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään sen varmistamiseksi, että opiskella voi eri puolella Suomea. 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Alueiden erot väestökehityksessä ja työelämän muutokset vaikuttavat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tehtäviin ja järjestämiseen. 

Muutoksiin varautumiseksi valmistellaan toimia, joilla 

 • varmistetaan toisen asteen koulutuksen saavutettavuus ja laatu
 • vastataan oppivelvollisuuden ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin
 • vastataan työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin.

Tavoitteet liittyvät koulutuspoliittisen selonteon linjauksiin ja tukevat mm. jatkuvan oppimisen uudistusta. Osa toimista on tarkoitus toteuttaa nykyisellä hallituskaudella, osasta valmistellaan ehdotukset seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Laadukas toisen asteen koulutus jokaiselle – Tavoitteet, toimet ja niiden eteneminen 

Hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon (2021) sisältyy tavoite turvata ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen saavutettavuus tilanteessa, jossa väestökehitys on eri alueilla hyvin erilaista.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen uudistaminen on välttämätöntä, jotta nuorilla ja aikuisilla olisi vastaisuudessakin mahdollisuus osaamisensa kasvattamiseen laadukkaalla toisen asteen koulutuksella. Väestömuutos ja työelämän muutos ovat niin mittavia, että nykyisillä toimintatavoilla ja rakenteilla ei enää kyetä vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Hankkeella tuetaan myös nuorten nykyistä nopeampaa ja laajempaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Työssä otetaan huomioon käynnissä oleva jatkuvan oppimisen uudistus.

Lukiokoulutuksella ja ammatillisella koulutuksella on jatkossakin erilliset rahoitus-, ohjaus- ja järjestämislainsäädäntönsä, joissa huomioidaan koulutusmuotojen erilaiset tavoitteet ja tehtävät.

Valmisteluun kuuluu:

Opiskelumahdollisuuksien sisällöllinen kehittäminen

 • Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sisältöjen ristiinopiskelu
 • Kahden tutkinnon samanaikainen suorittaminen

Rahoituksen kehittäminen

 • Yksinkertaistetaan rahoitusta ja eriytetään oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitus tarkoituksenmukaisella tavalla 
 • Oppivelvollisuuden tavoitteita tukevat rahoituksen perusteet ammatillisessa koulutuksessa
 • Puretaan oppivelvollisia koskeva määrällinen sääntely ammatillisessa koulutuksessa 
 • Luodaan jatkuvalle oppimiselle soveltuvat rahoituksen perusteet 

Toiminnan ohjauksen kehittäminen

 • Uudistetaan ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjausta strategisemmaksi ja prosesseiltaan kevyemmäksi
 • Arvioidaan lukiokoulutuksen toiminnan ohjauksen uudistamisen tarpeita

Järjestämistavan, toimintamallien ja yhteistyön kehittäminen

 • Valtakunnallisesti yhtenäiset suuntaviivat järjestäjärakenteen kehittämiselle  
 • Pienten lukioiden lisää kehitetään siten, että se tukee tarkoituksenmukaisia ratkaisuja alueilla ja osaltaan varmistaa koulutuksen saavutettavuutta alueellisesti ja kansalliskielillä
 • Ratkaisut tehdään paikallisesti ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätietoja

Ville Heinonen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330105   Sähköpostiosoite:


Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Puhelin:0295330180   Sähköpostiosoite: