Hoppa till innehåll

Webbenkät: Samarbete ger ytterligare drivkraft åt kulturturismen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 10.51
Nyhet
Utsikt över Gamla stan i Borgå.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i maj 2021 en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Arbetsgruppen har genom en webbenkät samlat in intressegruppernas synpunkter till stöd för färdplansarbetet. Utifrån resultaten kan Finland i framtiden vara känd i världen för en mångsidig kultur, som resenärer kan lära känna på ett ansvarsfullt sätt via en smidig digital servicekedja.

I enkätsvaren betonades särskilt hållbar utveckling och digitalisering. Ett ökat samarbete mellan kultur- och naturarvsobjekten samt målen för hållbar turism lyftes fram som de viktigaste målen för att stärka kulturturismen.

När det gäller utnyttjande av digitalisering visade enkätsvaren att det finns ett behov att utveckla bland annat försäljningen och marknadsföringen av kulturturismprodukter. Nätverksbildning och samarbete mellan de nationella aktörerna samt marknadsföring ansågs höra till de viktigaste utvecklingsåtgärderna. Det fanns inga stora skillnader mellan de olika målen och den beräknade betydelsen av åtgärderna.

Tillgången och synligheten i fråga om kulturturismprodukter samt marknadsföring och försäljning upplevdes i synnerhet som utmaningar. Av enkäten framgick att det finns informationsutmaningar i samband med identifieringen av turismrelaterade möjligheter samt samordningen av kultur- och turismbranschens mål och verksamhetskulturer.

Som lösningar föreslogs bland annat ökad kunskap och informationsspridning samt utvecklingen av olika samarbetsformer, såsom gemensamma säljplattformar och modeller med flera producenter.   

Brister i kompetensen ansågs också vara en utmaning. Behoven av kompetensutveckling hade i enkätsvaren särskilt att göra med produktutveckling, kundförståelse, ansvarsfullhet och digitalt kunnande.

Av enkätsvaren framgick att de framtida möjligheterna för kulturturismen är mångfasetterade. Möjligheterna kopplades bland annat till utvecklingen av en hållbar turism, där det också ansågs vara viktigt att beakta kulturell hållbarhet och att värna om kulturella resurser. Samarbetet mellan aktörerna inom kultur- och turismbranschen betraktades också som en möjlighet som kan leda till nya produkter och tjänster samt öka regionernas attraktionskraft.

Det totala antalet respondenter uppgick till 156. Deltagarna representerade kulturorganisationer och kulturobjekt, aktörer inom turismbranschen, utbildningsorganisationer och den offentliga förvaltningen. Svar erhölls från olika håll i Finland, mest från Nyland, Lappland, Norra Karelen och Södra Savolax.

Färdplan för kulturturismen  

I färdplanen fastställs utvecklingsåtgärderna för de kommande åren och avsikten är att färdplanen ska vara ett nationellt styrande dokument också inom Europarådets kulturvägsverksamhet. Färdplanen främjar regeringens mål att stärka kulturturismen.

Arbetsgruppens förslag till färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen avses bli färdigt i slutet av februari 2022.  

Med sikte på en färdplan för utveckling av kulturturismen. Sammandrag av resultaten av webbenkäten  

Mer information: 
Riikka Mäkinen, sakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet, tfn +358 29 533 0040
Emma Harju, projektchef, Museiverket, tfn +358 29 533 6030

Mer om detta ämne

Färdplan utarbetas för kulturturismen (UKM nyhet 20.5.2021)