Hyppää sisältöön

Verkkokysely: Yhteistyöstä lisäpontta kulttuurimatkailuun

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2021 10.51
Uutinen
Näkymä Vanhaan Porvooseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti toukokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan kulttuurimatkailun ehdotusta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi. Työryhmä on kerännyt verkkokyselyllä sidosryhmien näkemyksiä tiekarttatyön tueksi. Tulosten perusteella Suomi voitaisiin tulevaisuudessa tuntea maailmalla monimuotoisesta kulttuurista, johon matkailija pääsee tutustumaan vastuullisesti sujuvan digitaalisen palvelupolun kautta.

Kyselyn vastauksissa korostuivat erityisesti kestävä kehitys ja digitalisaatio. Tärkeimmiksi kulttuurimatkailun vahvistamiseen liittyviksi tavoitteiksi nousivat kulttuuri- ja luontokohteiden yhteistyön vahvistaminen sekä kestävään matkailuun liittyvät tavoitteet.

Digitalisaation hyödyntämisessä kehittämistarpeita tunnistettiin muun muassa kulttuurimatkailutuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa.  Tärkeimpinä kehittämistoimina vastaajat pitivät verkostoitumista ja yhteistyötä kotimaan toimijoiden kesken sekä markkinointia. Erot eri tavoitteiden ja toimien arvioidun tärkeyden välillä olivat vähäisiä. 

Haasteiksi vastauksissa koettiin erityisesti kulttuurimatkailutuotteiden saatavuus ja näkyvyys sekä markkinointi ja myynti. Tiedollisia haasteita ilmeni matkailuun liittyvien mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä kulttuuri- ja matkailualojen tavoitteiden ja toimintakulttuurien yhteensovittamisessa.

Ratkaisuehdotuksina esiin nousivat muun muassa tiedon lisääminen ja jakaminen sekä erilaisten yhteistyömuotojen, kuten yhteisten myyntialustojen ja monituottajamallien, kehittäminen.   

Osaamiseen liittyvät puutteet nähtiin niin ikään haasteena. Osaamisen kehittämistarpeet liittyivät vastauksissa erityisesti tuotteistamiseen, asiakasymmärrykseen, vastuullisuuteen ja digitaaliseen osaamiseen.  

Kulttuurimatkailun tulevaisuuden mahdollisuudet näyttäytyivät vastauksissa moninaisina. Mahdollisuuksia liitettiin muun muassa kestävän matkailun kehittämiseen, jonka kohdalla pidettiin tärkeänä myös kulttuurisen kestävyyden huomioimista ja kulttuurisista voimavaroista huolehtimista. Kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden välinen yhteistyö nähtiin niin ikään mahdollisuutena, joka voi tuottaa uusia tuotteita ja palveluita sekä lisätä alueiden vetovoimaa. 

Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 156. Vastaajat edustivat kulttuuriorganisaatioita ja -kohteita, matkailualan toimijoita, koulutusorganisaatioita ja julkista hallintoa. Vastauksia tuli eri puolilta Suomea, eniten Uudeltamaalta, Lapista, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Savosta.

Kulttuurimatkailun tiekartta  

Tiekartassa määritellään tulevien vuosien kehittämistoimet ja sen on tarkoitus toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana myös Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Tiekartta tukee hallituksen tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.

Kulttuurimatkailun tiekartta -työryhmän ehdotuksen kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi on määrä valmistua helmikuun 2022 lopussa.  

Kohti kulttuurimatkailun kehittämisen tiekarttaa. Kooste verkkokyselyn tuloksista  

Lisätietoja: 
asiantuntija Riikka Mäkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. +358 29 533 0040 
projektipäällikkö Emma Harju, Museovirasto, p. +358 29 533 6030

Aiheeseen liittyvää

Kulttuurimatkailulle laaditaan tiekarttaa (OKM uutinen 20.5.2021)