Hoppa till innehåll

Idrotts- och ungdomsminister Bergqvist:
Veckan för psykisk hälsa: Ungdomars psykiska problem måste tas på allvar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2023 15.58
Kolumn

Temat för årets vecka är känslor. Avsikten är att prata mer öppet om psykisk ohälsa och lyfta fram verkliga upplevelser.

Jag anser att är det särskilt viktigt att unga får möjlighet att prata med vuxna om sina tankar och känslor och att de får den hjälp och det stöd de behöver, när de behöver det. Det är viktigt att vara lyhörd för de ungas oro och prata om vilka känslor som hänger samman med den, att sätta ord på känslorna tillsammans och erbjuda konkret hjälp och stöd så att de unga kan ta sig ut ur sin återvändsgränd. Ibland mår man bättre så fort man får prata om sina funderingar, ibland behöver man stöd på längre sikt. I svåra situationer behöver en ung person få höra en vuxen persons iakttagelser om den ungas egna styrkor och möjligheter. Detta kan ge nya perspektiv i en annars överväldigande situation. Det räcker långt om man hittar sin egen väg och klarar sig i vardagen.

Det stöd som erbjuds unga, till exempel ungdomsarbete, är ett sätt att bemöta och synliggöra de unga genom att uppmuntra, sporra och beakta dem i vardagliga situationer. Arbetet med att främja psykisk hälsa är också ett sätt att stärka färdigheterna i psykisk hälsa. Inom bland annat det uppsökande ungdomsarbetet kan dessa färdigheter stärkas tillsammans i olika gruppsituationer. Om man kan identifiera och sätta ord på sina känslor, förstå vikten av en bra dygnsrytm och vardagsfärdigheter samt hitta sätt att lugna ner sig och lösa konflikter kan det leda till att man både mår och orkar bättre. 

Kamratstöd och erfarenhetsexperter spelar en särskilt viktig roll när det gäller att främja psykiskt välbefinnande. En annan människas erfarenheter och djupa förståelse kan skapa tröst i den egna situationen och ge sätt att hantera den, i synnerhet när man känner sig rädd, orolig och ensam.

Som ungdomsminister önskar jag att uppmärksamhet ägnas åt de unga som av olika orsaker är mest utsatta. I ministeriernas gemensamma strategi för psykisk hälsa fastställs att psykisk hälsa är en resurs för individen, familjen, gemenskapen och samhället som man måste värna om och satsa på i alla livsskeden, i studier och arbete, i den dagliga miljön, i gemenskaper och fritidsaktiviteter samt vid förändringar i samhället och miljön. För att detta ska lyckas bör psykisk hälsa beaktas i ledningen och beslutsfattandet över förvaltningsgränserna. Detta strävade regeringen efter när man anvisade helhetsansvaret för ledningen av arbetet för ungas välbefinnande till undervisnings- och kulturministeriet och förutsatte att ärendena behandlas i samarbete mellan flera ministerier. Man bör beakta att lösningarna inte kan hittas enbart med hjälp av ett enskilt ministerium, utan att det behövs samarbete över ministeriegränserna.

Regeringen har som mål att utarbeta ett omfattande åtgärdsprogram för att förebygga utslagning bland unga och för att avhjälpa bristerna i välbefinnandet och i den psykiska hälsan. Att psykisk ohälsa blivit allt vanligare i synnerhet bland unga kräver målmedvetna åtgärder. Avsikten är att stärka det multidisciplinära och sektorsövergripande arbetet för att främja ungas välbefinnande. Dessutom vill regeringen undanröja problem som hänför sig till informationsgången mellan olika myndigheter ur lagstiftningen. Det är också viktigt att mäta och bedöma effekterna av åtgärderna och sedan göra korrigeringar. 

Regeringen fäster särskild uppmärksamhet vid att det finns tillgång till mentalvårdshjälp och mentalvårdstjänster. Avsikten är att reformera servicestrukturerna, flytta tyngdpunkten till stöd och hjälp i ett tidigare skede samt till förebyggande åtgärder, förbättra tillgången till mentalvårdshjälp och mentalvårdstjänster med låg tröskel (bl.a. till drop in-tjänster och chattjänster och mentalvårdshjälp i hela landet) samt trygga barns och ungas lika tillgång till mentalvårdstjänster. Det är viktigt att man i planeringen av tjänsterna också hör unga människor. Dessutom fäster regeringen särskild uppmärksamhet vid förebyggandet av ungdomars narkotikabruk och minskandet av antalet narkotikarelaterade dödsfall och självmord bland unga. Regeringen fortsätter också genomförandet av programmet för förebyggande av självmord.

Den här veckan firar vi veckan för psykisk hälsa, och jag utmanar er alla att stanna upp och lyssna på varandra och er själva. Hur mår du den här veckan?