Hyppää sisältöön

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Bergqvist:
Mielenterveysviikko: Nuorten mielenterveysongelmiin on suhtauduttava vakavasti

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2023 15.58
Kolumni

Tämän vuoden mielenterveysviikon teemana on tunteet. Tarkoitus on lisätä avointa puhetta mielenterveysongelmista ja tuoda esille aitoja kokemuksia.

Mielestäni on erityisen tärkeää, että nuoret saavat puhua asioistaan aikuisten kanssa ja että he saavat tarvitsemaan apua ja tukea silloin kun sitä tarvitaan. On tärkeää kuunnella herkällä korvalla nuorten huolia ja puhua siitä, millaisia tunteita niihin liittyy, sanoittaa niitä yhdessä ja tarjota konkreettista apua ja tukea, jotta nuoret pääsevät eteenpäin jumiutuneesta tilanteesta. Joskus voi olo helpottua jo silloin, kun saa sanottua, mikä mieltä askarruttaa; joskus tarvitaan pidemmän aikaista tukea. Vaikeissa tilanteissa nuoret kaipaavat aikuisten havaintoja nuoren omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista, se voi luoda uusia näkökulmia pakahduttavaan hetkeen. Oman polun löytäminen ja arjessa pärjääminen kantavat pitkälle.

Nuorille tarjottava tuki, esimerkiksi nuorisotyö, on nuoren kohtaamista ja näkyväksi tekemistä kannustamalla, rohkaisemalla ja huomioimisella nuorta arkisissa tilanteissa. Mielenterveyden edistäminen on myös mielenterveystaitojen vahvistamista. Muun muassa etsivässä nuorisotyössä näitä taitoja voidaan vahvistaa yhdessä erilaisissa ryhmätilanteissa. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen, hyvän arjen rytmin ja arjen taitojen merkityksen konkretisointi, keinot rauhoittua ja ristiriitojen selvittäminen lisäävät hyvinvointia ja jaksamista. 

Erityisessä asemassa mielenhyvinvoinnin tukemisessa on vertaistuki ja kokemusasiantuntijat. Toisen ihmisen kokemukset ja syvä ymmärrys voivat tuoda lohtua omaan tilanteeseen ja antaa keinoja selviytyä, varsinkin silloin, kun pelottaa, ahdistaa ja kokee yksinäisyyttä.

Nuorisoministerinä haluan, että huomiota kiinnitetään eri syistä haavoittuvimmissa asemissa oleviin nuoriin. Ministeriöiden välisessä mielenterveysstrategiassa linjataan, että mielenterveys on sellaista yksilön, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan pääomaa, josta on pidettävä huolta ja johon panostettava kaikissa elämänvaiheissa, opiskelussa ja työssä, arkiympäristöissä, yhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnassa, yhteiskunnan ja ympäristön muutoksissa. Jotta tämä onnistuisi, mielenterveys pitäisi huomioida johtamisessa ja päätöksenteossa hallinnonrajat ylittäen.  Tähän hallitus pyrki, kun se osoitti kokonaisvastuun nuorten hyvinvointityön johtamisesta opetus- ja kulttuuriministeriöön ja edellytti, että asiat käsitellään yhteistyössä useiden ministeriöiden välillä. On huomioitava, että ratkaisut eivät löydy pelkästään yhden ministeriön keinoin, vaan tarvitaan ministeriörajat ylittävää yhteistyötä.

Hallituksen tavoitteena on laatia laaja-alainen toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Erityisesti nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat vaativat määrätietoisia toimia. Tarkoitus on vahvistaa moniammatillista ja monialaista työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi hallitus haluaa poistaa lainsäädännöstä eri viranomaisten tiedonkulkuun liittyviä ongelmia. On tärkeää myös mitata ja arvioida, miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet ja tehdä sitten korjauksia. 

Hallitus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että mielenterveysapua ja –palveluita on saatavilla. Tarkoitus on uudistaa palvelurakenteita, siirtää painopistettä kohti varhaisempaa tukea ja apua sekä ennaltaehkäisyä, parantaa matalan kynnyksen mielenterveysapu ja -palveluiden saatavuutta mm. walk in -palveluiden ja chat-palveluiden ja mielenterveysavun saatavuutta koko maassa ja turvata lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy mielenterveyspalveluihin. On tärkeää, että palvelut suunnitellaan myös nuoria kuulemalla. Lisäksi hallitus kiinnittää erityistä huomioita nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn, nuorten huumekuolemien ja itsemurhien vähentämiseen, itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa jatketaan. 

Tällä viikolla vietämme mielenterveysviikkoa, ja haastan kaikki pysähtymään kuuntelemaan toisianne ja itseänne. Miltä sinusta tuntuu tällä viikolla?