Hoppa till innehåll

Avgifterna för småbarnspedagogik sänks – reformen höjer sysselsättningen och underlättar familjernas vardag

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2020 17.38 | Publicerad på svenska 28.9.2020 kl. 17.44
Pressmeddelande
Päiväkoti-ikäisiä lattialla

Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik höjer sysselsättningen och ökar deltagandet i småbarnspedagogiken. Beredningen av regeringens proposition med förslag till en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik har inletts. Enligt förslaget ska inkomstgränserna höjas med 31 procent. Samtidigt föreslås att maximiavgiften för det andra barnet sänks från 50 procent till 40 procent. Avsikten är att lagförslaget ska lämnas till riksdagen före utgången av oktober.

Regeringen fastställde vid budgetmanglingen i september att som en del av sysselsättningsåtgärderna anvisa kommunerna 70 miljoner euro, vilket motsvarar inkomstsänkningen till följd av de minskade intäkterna från avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet på grund av höjningen av inkomstgränserna och ändringarna i syskonrabatten. När det gäller verkställigheten av beslutet har regeringspartierna fastställt att inkomstgränserna ska höjas med 31 procent. Samtidigt sänks maximiavgiften för det andra barnet från 50 till 40 procent. I praktiken kommer reformen att underlätta familjernas vardag genom att nya familjer överförs till en lägre avgiftsklass eller får nollavgift.    

De sänkta avgifterna ska höja deltagandet i småbarnspedagogiken när incitamenten för att ta emot arbete ökar. Sysselsättningseffekten beräknas vara 2500 – 3700 arbetsplatser. En höjning av sysselsättningen har en stärkande effekt på de offentliga finanserna bl.a. via skatteintäkter och inbesparingar som hänför sig till den sociala tryggheten. Den föreslagna sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik beräknas öka sysselsättningen med cirka 2 900 personer.

–  Avgiftssänkningen underlättar familjernas vardag och bidrar till att nya barn fårta del av lärandet inom småbarnspedagogiken, samtidigt som sysselsättningen höjs. Det är således frågan om en åtgärd som stöder välfärden på bred front. I många familjer drar man säkert en suck av lättnad över att småbarnspedagogiken kommer att ta en mindre andel av familjens disponibla inkomster i anspråk, säger undervisningsminister Li Andersson.

Den föreslagna sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik och den därav följande ökningen av sysselsättningen påverkar också efterfrågan på småbarnspedagogik. Enligt finansministeriets uppskattning är den årliga kostnaden per heldagsvårdsplats 10 800 –18 900 euro beroende på barnets ålder.

Bestämmelser om avgifterna för småbarnspedagogik finns i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgiften bestäms enligt antal personer i familjen och bruttoinkomsterna. Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.  

Den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik för det första barnet (288 euro i månaden) förblir oförändrad.

Mer information:
•    regeringsrådet Anne-Marie Brisson, tfn 02 953 30 079 
•    undervisningsrådet Tarja Kahiluoto, tfn 0 295 330 386
•    specialsakkunnig Hanna Salokaarto, tfn 02 953 30 231

Avgifterna för småbarnspedagogik (pdf), på finska

Li Andersson Småbarnspedagogik