Hoppa till innehåll

Fängelseundervisningen utvecklas – riktlinjer för ibruktagandet av en gemensam verksamhetsmodell

justitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2019 13.33
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har i samarbete med justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten dragit upp riktlinjer och slagit fast principerna för utvecklandet och ibruktagandet av en gemensam verksamhetsmodell för fängelseundervisningen. En av uppgifterna som åläggs anordnare av yrkesutbildning har sedan ingången av 2018 varit yrkesutbildning som ordnas som fängelseundervisning.

Den förnyade yrkesutbildningen erbjuder mer flexibla och mångsidiga sätt att förbättra fångarnas yrkeskunnande och på så sätt stöda övergången till arbetsmarknaden och anpassningen till samhället då fången frigivs. Meningen med de nya riktlinjerna är också att utveckla den praxis med vilken fången kan fortsätta att utveckla sitt kunnande också efter att fången frigivits.

Yrkesutbildning som ordnas som fängelseundervisning ordnas såväl i som utanför fängelset, som yrkesutbildning för personer med fångstatus. Utbildningen och studerandeurvalet för fångar som söker sig till utbildning genomförs som ett samarbete mellan anordnare av yrkesexamina och yrkesutbildning och fängelset.

Fängelserna bör bygga upp samarbetsmodeller med utbildningsanordnare på ett sådant sätt att fängelsets arbetsverksamhet spelar en viktig roll i fångarnas yrkesutbildning. Arbetsverksamheten skapar ramar för ett utbildningsavtal i fängelsemiljö. Det är därför viktigt att utveckla fängelsernas arbetsverksamhet så att den motsvarar grunderna för yrkesutbildning och arbetslivets behov.

Yrkesutbildning som ordnas som fängelseundervisning förutsätter ett tätt och smidigt samarbete mellan utbildningsanordnare och fängelserna, där man utvärderar varje fånges ändamålsenliga behov av utbildning. Utbildningen integreras i högre grad till en del av planen för fångens strafftid och åtgärder. Att fången på ett systematiskt sätt får utveckla sitt kunnande under strafftiden skapar ramar och förutsättningar för fortsatta studier eller sysselsättning efter frigivandet.

15 anordnare av yrkesexamina- och utbildning har som uppgift att ordna yrkesutbildning i form av  fängelseundervisning. Yrkesutbildning som ordnas som fängelseundervisning kan också ordnas av andra utbildningsanordnare.

Utbildningsstyrelsen öppnar i april en ansökan för anordnare av yrkesutbildning. 500 000 euro kan ansökas för utvecklande av  och som stöd för ibruktagandet av en ny verksamhetsmodell inom fängelseutbildningen.

Upplysningar:

Tarja Koskimäki, överinspektör, (UKM), tfn 02953 30166
Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman (JM), tfn 050 512 2016

Publikationen är på finska