Hoppa till innehåll

Understöd till dansinstitut som fungerar utanför statsandelssystemet för användningsändamål som specificeras i statsbudgeten för 2023

Avustus

Understödet är avsett för ändamål som specificeras i statsbudgeten för 2023:

Dansinstitut / utbildningsanordnare som erbjuder grundläggande konstundervisning, som fungerar utanför systemet med statsandelar.

Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande dansundervisningen och att stärka förutsättningarna för anordnandet, trots försvårade omständigheter. Understöd kan beviljas för att täcka kostnader som uppstått på grund av covid-19-pandemin och för att utveckla verksamheten. Understödet får användas fram till den 31 december 2023. 

Statsunderstödet beviljas som allmänt verksamhetsbidrag. Det kan beviljas huvudmän för grundläggande dansundervisning (till exempel en registrerad sammanslutning eller stiftelse) som inte får statsandel per undervisningstimme för läroanstaltens driftskostnader. Sökande kan också vara en utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998). 

Till ansökan ska sökanden bland annat bifoga en beskrivning av hur den grundläggande dansundervisningen ordnas, en motivering samt en kalkyl över behovet och fördelningen av understödet. I ansökan ska dessutom anges övriga offentliga eller privata understöd som den sökande har ansökt om och beviljats för samma ändamål. 

Ansökningstiden börjar den 10 februari 2023 kl. 10 och löper ut den 16 mars 2023 kl. 16.15.

Totalt kan 300 000 euro användas för understödet. Avsikten är att stödbesluten ska fattas före utgången av april. De sökande får ett skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001), lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.

Beviljade understöd

2023

Ytterligare information

Ytterligare information

Kulturråd Hanna Koskimies, tel 0295 3 30048, [email protected]
Kulturråd Laura Norppa, tel 0295 3 30050, [email protected]

 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd:  https://okm.fi/sv/understod