Hoppa till innehåll

Ny nationell tjänst för samlad studie- och examensinformation

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2017 13.28
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att en nationell informationsresurs för utbildning grundas för att samla studieprestations- och examensinformation i fråga om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Regeringen avlät en proposition till ny lag om ett nationellt studie- och examensregister torsdagen den 8 juni.

Informationen tas ur de register som nu grundas samt ur redan existerande register. Studerandeurvalsregistret, studentexamensregistret samt den nationella informationsresursen för högskolorna finns redan och dessa inkluderas i den nya lagen huvudsakligen som sådana.

Därutöver grundas en tjänst, som går under namnet Koski, för utlämnande av studie- och examensuppgifter. Tjänsten samlar information om studieprestationer och examina från olika informationsresurser inom alla utbildningsnivåer. Genom tjänsten kan medborgare och myndigheter få den information de behöver från ett och samma ställe tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Tjänsten Koski främjar livslångt lärande genom att stöda medborgarna vid ansökan till utbildning, slutförandet av studier, placeringen på arbetsmarknaden och sökande av arbete. Tjänsten underlättar också sökandet av studieförmåner.

Tjänsten ska även förbättra informationsanvändningen och minska behovet av överlappande register, vilket effektiverar myndigheternas verksamhet och underlättar medborgarnas elektroniska ärendehantering. Tjänsten för utlämnande av uppgifter skulle också möjliggöra nya tjänster som utnyttjar information och utnyttjande av informationen för att utveckla utbildningssystemet och som stöd för inlärningsanalytiken.

Utbildningsanordnarna ska vara registeransvariga och Utbildningsstyrelsen teknisk administratör för informationsresursen. En person ger själv sitt samtycke till att information överlåts till andra myndigheter via tjänsten.

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom övergångsbestämmelser ser man till att det finns tillräckligt med information i det inledande skedet.  I informationsresursen införs uppgifter om personer som vid ikraftträdandet av lagen är elever eller studerande vid en utbildningsanordnarens utbildning. I informationsresursen ska dessutom uppgifterna om år 2017 avlagda yrkesexamina föras in.

Beslutspromemorian finns att läsa (på finska) på adressen: www.minedu.fi/paatokset

Ytterligare information:
–  överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 3 0295 3 30308