Hoppa till innehåll

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen offentliggjordes: Lärarnas kompetens ska utvecklas systematiskt under hela karriären

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 12.00 | Publicerad på svenska 13.10.2016 kl. 14.30
Pressmeddelande

Ett utvecklingsprogram som strävar efter att förnya lärarutbildningen överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdagen. Målbilden för utvecklingen av lärarutbildningen är att tillsammans skapa den bästa kompetensen i världen. Genomförandet av utvecklingsprogrammet stöds med närmare 10 miljoner euro. Totalt riktas 60 miljoner euro till stärkandet av lärarnas kompetens under tre års tid.

"Världens bästa lärare är den bästa kvalitetsgarantin för den finländska utbildningen. Vi måste säkerställa att uppskattningen av och förtroendet för läraryrket förblir starkt och att de bästa ungdomarna i åldersklassen vill studera till lärare. Över 60 miljoner euro riktas till utvecklingen av lärarutbildningen och stärkandet av lärarnas kompetens. Satsningar på lärarutbildningen är det bästa sättet att svara på utmaningarna i vårt utbildningssystem, såsom de sjunkande inlärningsresultaten", konstaterar undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Målet för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen är att utvecklingen av kompetensen under lärarnas karriär byggs upp till en systematiskt och oavbruten helhet. Kunskapsledningen ska vara målinriktad. Högskolorna, läroanstalterna och enheterna för småbarnspedagogik ska tillsammans med personalen utarbeta planer för kompetensutvecklingen. Dessa bygger på utbildnings- och undervisningsanordnarnas strategiska riktlinjer och bedömning av kompetensen.

"Det är viktigt att varje lärare har möjlighet att utveckla sin kompetensen under hela karriären. Programmet syftar till att trygga denna möjlighet för alla lärare. Man har fäst speciell uppmärksamhet vid stärkandet av unga lärares yrkeskunskap och deras möjligheter att få stöd", konstaterar minister Grahn-Laasonen.

De mest kompetenta lärarna får man genom lyckade studerandeantagningar. Högskolorna utvecklar studerandeantagningarna i samarbete med lärarutbildningen. Hinder för flexibel rörlighet och studier för dubbel behörighet hos lärare avlägsnas. Lärarnas pedagogiska studier utvecklas så att de ger färdigheter att fungera som lärare i olika verksamhetsmiljöer.

Lärarstuderandenas delaktighet i utvecklingen av studierna stärks. En positiv inställning till utveckling som man tillägnat sig under studietiden överförs senare till arbetslivet. Elevorienteringen ges kraftig fokus i utvecklingsprogrammets riktlinjer. Lärarutbildningens program, lärandemiljöer och arbetssätt stärker utvecklingen av sakkunskapen inom nyskapande. Målet är att ge lärarna beredskap till olika försök samt att etablera arbetsmetoder som utgår från elevernas behov i hela lärarutbildningen - från grund- och introduktionsutbildningen till utvecklingen av kompetensen under karriären.

Utvecklingen av lärarnas kompetens under karriärens gång sker allt oftare i team och nätverk. Mentoreringen ska blir en mer systematisk del av lärarnas introduktionsutbildning, i synnerhet i början av lärarnas karriärer. Detta innebär att läroanstalterna utbildar fler kollegiala mentorer.

Läroanstalternas strategiska ledning stärks genom att ledarskapsutbildningen utvecklas. Man säkerställer att lärarutbildningen ger lärarna färdigheter att ta ansvar och delta i ledningsprocesserna.

Lärarutbildningens forskningsbasering stärks ytterligare. Det är viktigt att de nyaste forskningsresultaten om undervisning och lärande utnyttjas i lärarutbildningen. Målet med utvecklingsprogrammet är att lärarutbildningen ska förbli attraktiv och stark så att lärarstuderandena tillägnar sig ett forskande och nyskapande grepp i läraryrket.
_ _ _

I januari 2016 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet Lärarutbildningsforumet att förnya grundutbildningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen för lärare. Närmare 100 medlemmar och sakkunniga i forumet har deltagit i utarbetandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen.
Via brainstorming på webben deltog därtill närmare tvåtusen sakkunniga, studerande och lärare i arbetet med utvecklingsprogrammet.

Utvecklingen av lärarutbildningen är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan, som syftar till att förnya grundskolan, lärandemiljöerna och lärarnas kompetens.

_ _ _

Mer information:
-projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen (UKM), tfn 0295 3 30134

-specialmedarbetare Matias Marttinen (begäran om intervjuer med ministern), tfn 044 269 3113
Allmänbildande utbildning Spetsprojekt