Hoppa till innehåll

Utvärderingen av Centret för konstfrämjande på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 14.34
Nyhet
Taike-Gala 27.11.2018. Bild: Musta&Valkoinen/Rasmus Hartikainen

Undervisnings- och kulturministeriet har sänt en utvärdering av Centret för konstfrämjande på remiss. Ministeriet samlar in utlåtanden och kommentarer om utvärderingen fram till 20.5.2021.

Undervisnings- och kulturministeriet lät göra en utvärdering av kvaliteten på och genomslaget för verksamheten vid Centret för konstfrämjande och de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret. Också organisationsstrukturens ändamålsenlighet var föremål för utvärdering. Utgångspunkten är att utveckla verksamhetsfältet. Utvärderingen gällde skötseln av de lagstadgade uppgifterna. Utvärderingen genomföres av Frisky & Anjoy Oy.

Utvärderingen visar att Centret för konstfrämjande anses vara ett sakkunnigt, kompetent och resultatrikt ämbetsverk för konstfrämjande. Centret för konstfrämjande har dock, i egenskap av nytt ämbetsverk, haft vissa svårigheter ifråga om att verkställa verkets riktlinjer för en förnyelse och vissa administrativa processer.

I utvärderingen föreslås det att centrets grundläggande uppgift, att skapa framtidsvisioner och positionera sig strategiskt, bör vässas. Styrningen och ledningen av ämbetsverket bör även förbättras. Dessutom föreslås en reform av konstkommissionsstrukturen och finansieringsmodellen för konst samt en förbättring av ämbetsverkets internationella verksamhet.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utvärderingen som sänts på remiss går ut den 20.5.2021. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.  

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Mer information: kulturrådet Katri Santtila, UKM, tfn 0295 330 285, fornamn.efternamn(a)minedu.fi