Hoppa till innehåll

Utredning om universitetens administrativa autonomi: Universitetslagen behöver inte ändras – verksamheten kan utvecklas genom universitetens instruktioner

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2021 14.00 | Publicerad på svenska 4.3.2021 kl. 14.30
Pressmeddelande

Universitetens självstyrelse är tryggad i grundlagen och de allmänna principerna för förvaltningen i universitetslagen. Enligt den grupp som utrett den administrativa autonomin bör regleringen på lagnivå inte vara mer detaljerad än för närvarande. Gruppen anser att många av utmaningarna och problemen inom universitetens förvaltning kan lösas genom de instruktioner som universiteten har beslutanderätt i, genom att utveckla ledningen och genom att ändra verksamhetssätten.

Utredningsgruppen anser att det inte finns några direkta grunder för att slopa det automatiska medlemskapet i studentkårerna. Enligt vedertagen grundlagstolkning är studentkårerna en traditionell del av ett universitet med självstyrelse och studentkårerna har en betydande del i universitetens förvaltning.
 

Som en specialfråga i anslutning till Tammerfors universitet undersökte utredningsgruppen om man genom lag borde precisera vem som kan vara ordförande för universitetets kollegiala förvaltningsorgan vid ett stiftelseuniversitet. Enligt gruppen är detta inte nödvändigt, utan frågan kan överlåtas till stiftelseuniversiteten själva för avgörande. En mer detaljerad reglering om valet av ordförande i universitetslagen kan ses som att den regleringsmakt som redan en gång getts till universiteten överlåts från området för universitetens autonomi till området utanför den. Tammerfors universitets instruktion har redan ändrats så att ordföranden för dess kollegiala förvaltningsorgan, dvs. konsistoriet, nu ska väljas bland medlemmarna.

Utredningsgruppen som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet hade till uppgift att bedöma autonomins tillstånd i universitet med olika typer av administration samt autonomins förhållande till kraven i grundlagen.   Gruppen överlämnade sin utredning till undervisnings- och kulturministeriet den 1 mars. Målet att göra utredningen har skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Ordförande för utredningsgruppen, som tillsattes sommaren 2020, var jur.dr, pol.dr Pekka Hallberg. Medlemmar i utredningsgruppen var förvaltningsdoktor Teuvo Pohjolainen, dekan Pia Letto-Vanamo, professor Maija S. Peltola och professor Jussi Kivistö.

Förutom autonomins tillstånd bedömde arbetsgruppen också om grunderna för det automatiska medlemskapet i en studentkår är godtagbara och proportionerliga med tanke på den föreningsfrihet som garanteras i grundlagen. Enligt ett utlåtande av grundlagsutskottet måste saken utredas. Därtill hade arbetsgruppen till uppgift att bedöma om det finns behov att precisera universitetslagen när det gäller valet av ordförande för stiftelseuniversitets gemensamma kollegiala förvaltningsorgan. Bakgrunden till bedömningen var ett beslut av riksdagens biträdande justitieombudsman.

– Jag vill framföra mitt varmaste tack till utredningsgruppen. Utredningen är omfattande och grundlig. Den ger en lägesbild av autonomins tillstånd inom universitetssektorn, innehållet i den självstyrelse som tryggas i grundlagen och de krav som ställs på universiteten i den internationella konkurrensen. Utredningen besvarar också frågan om det automatiska medlemskapet i studentkårer är förenligt med föreningsfriheten enligt grundlagen. Nu när utredningsarbetet är färdigt har statsrådet förutsättningar att dra slutsatser och bedöma om det finns behov av eventuella åtgärder, konstaterar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Under våren ordnar undervisnings- och kulturministeriet ett diskussionsmöte för intressentgrupper om slutsatserna och rekommendationerna i autonomiutredningen.

Utredningsgruppen stöddes av en uppföljningsgrupp som bestod av representanter för Professorsförbundet, Forskarförbundet, Fackförbundet Pro, Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ), Finlands studentkårers förbund (SYL), Bildningsarbetsgivarna och Finlands universitetsrektorers råd (UNIFI). I utredningsarbetet har man utnyttjat inkluderande arbetssätt. Förutom uppföljningsgruppen har utredningsgruppen också i bred omfattning hört studerande, personal, stiftelseuniversitetens grundare och representanter för universitetens ledning och förvaltning samt olika intressegrupper.

Utredningsgruppens rapport (på finska)
Rapportens presentationsblad (på finska)

Mer information:

  • Pekka Hallberg, ordförande för utredningsgruppen, tfn 050 500 3180
  • Atte Jääskeläinen, överdirektör för högskole- och forskningspolitiska avdelningen, ordförande för uppföljningsgruppen för autonomiutredningen, tfn 0295 330309