Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets förslag till statsbudgeten för 2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.53 | Publicerad på svenska 5.8.2022 kl. 11.37
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår ett anslag på 7,6 miljarder euro för sitt förvaltningsområde i statsbudgeten för 2023. Anslaget är 175 miljoner euro större än i den ordinarie budgeten för 2022.

Undervisnings- och kulturministeriets budgetförslag har beretts på våren och det blev offentligt den 5 augusti efter att finansministeriet lämnat sitt eget förslag till statsbudget. Beslut om regeringens budgetproposition 2023 fattas vid budgetförhandlingarna den 31 augusti–1 september 2022.

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

​​​​​Verksamhetsmodellen för engagerande arbete i skolgemenskapen etableras. Genom verksamhetsmodellen förebygger man skolfrånvaro och stöder man tidigt ingripande. Till följd av kriget i Ukraina utökas resurserna för småbarnspedagogik, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och fritt bildningsarbete för personer från Ukraina.

För de ökade utgifterna inom småbarnspedagogiken föreslås 60 miljoner euro och för de ökade utgifterna inom den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen föreslås 120 miljoner euro.

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Det stegvisa genomförandet av utvidgningen av läroplikten och av det avgiftsfria andra stadiet fortsätter. För reformen anvisas 102 miljoner euro 2023. För att stärka finansieringsbasen för yrkesutbildningen föreslås 50 miljoner euro i permanent finansiering från och med 2023.

För att kunna anpassa verksamheten till den ändrade vårdardimensioneringen föreslås 30 miljoner euro för utbildningen av nya närvårdare och 5 miljoner euro för försöket med att revidera utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning.

Kontinuerligt lärande

För servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning föreslås ett tillägg på 35 miljoner euro för att i synnerhet svara mot det ökade utbildningsbehovet bland invandrare.

Högskoleundervisning och forskning

För högskoleundervisning och forskning föreslås 3 499 miljoner euro, vilket är 44,4 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022.

För Finlands Akademi föreslås som fullmakt för forskningsprojekt 432,3 miljoner euro, vilket inbegriper en fullmakt på 9,5 miljoner euro enligt återhämtnings- och resiliensplanen. Som en del av statens samlade forsknings- och utvecklingsinsatser föreslås det en höjning med 56,5 miljoner euro i Finlands Akademis fullmakt för forskningsprojekt från och med 2023. Dessutom införs det för 2023 en fullmakt på 10 miljoner euro för den nationella medfinansieringen av EuroHPC-verksamheten.

För finansieringen av CSC:s forskningsinfrastruktur anvisas det ett tillägg på 7,5 miljoner euro. För att stärka yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingsverksamhet anvisas det ett tillägg på 15 miljoner euro per år från och med 2023. Det föreslås att högskolornas basfinansiering höjs på motsvarande sätt som höjningen av kostnadsnivån med 94,5 miljoner euro. I fråga om forskningsmaterial, forskningsresultat och kunnande främjas ett omfattande utnyttjande samt öppenhet. I enlighet med vad som beslutats tidigare föreslås för Riksarkivet 1,5 miljoner euro för digitalisering av dokumentmaterial.

Studiestöd

För studiestödet föreslås ett anslag på 749 miljoner euro, vilket är 46 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Tillägget föranleds i synnerhet av en ökning av utgifterna för studiepenning till följd av att antalet mottagare av studiepenning har ökat.

Det föreslås att gränserna för den studerandes egna inkomster från början av nästa år höjs med 50 procent jämfört med 2021 års nivå, i samband med vilket regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. Även antalet mottagare av stöd för skolresor och behovet av anslag ökar på grund av utvidgning av läroplikten och reformen av det avgiftsfria andra stadiet.

Konst och kultur

För anslagen för konst och kultur föreslås 599 miljoner euro, vilket är cirka 14 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022. Av minskningen beror 4,6 miljoner euro på att avkastningen av penningspelsverksamheten och kompensationsfinansieringen har minskat.

Nationellt betydelsefulla kulturbyggnadsprojekt främjas. För en grundlig renovering av Åbo domkyrka föreslås fyra miljoner euro. Dessutom föreslås ett anslag på sammanlagt 6,7 miljoner euro för en grundlig renovering och förbättring av fastighetsegendomen på Sveaborg.

För projektbredning och planering samt för beredning och inledande av verksamheten vid Arkitektur- och designmuseet föreslås 600 000 euro. För kapitaliseringen av stiftelsen för Arkitektur- och designmuseet föreslås två miljoner euro.

Staten är beredd att finansiera projektet Europas Kulturhuvudstad 2026 med högst 20 miljoner euro, varav 1,6 miljoner euro fördelas under 2023.

Anslaget för kompensationen för kopiering för enskilt bruk stannar på 2022 års nivå, dvs. 11 miljoner euro.

Kyrkliga ärenden

I det anslag som anvisats för den evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter, begravningsverksamhet, folkbokföring och underhåll av byggnader och lösöre av kulturhistoriskt värde föreslås en indexhöjning på cirka 2,5 miljoner euro. För att förbättra säkerheten i de judiska församlingarna föreslås ett anslag på 300 000 euro. Sjömanskyrkans anslag föreslås justeras med 150 000 euro.

Idrottsverksamhet och ungdomsarbete

För idrottsverksamhet föreslås anslag på 150 miljoner euro, vilket är 2,8 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022. Främjandet av idrott och elitidrott fortsätts i enlighet med regeringsprogrammet och den idrottspolitiska redogörelsen.

För ungdomsarbetet föreslås anslag på cirka 75 miljoner euro, vilket är 6,3 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022.

För hobbyverksamhet för barn och unga föreslås i enlighet med tidigare beslut 14,5 miljoner euro. Den så kallade Finlandsmodellen introducerar fler fritidsaktiviteter i anslutning till barns och ungas skoldag och avsikten är att aktiviteterna ordnas på basis av elevernas önskemål. Detta främjar barns och ungas välbefinnande, jämlikhet och likabehandling.

Övriga ändringar

För att täcka hållbarhetsunderskottet i undervisnings- och kulturministeriets omkostnader och för att genomföra utvecklingsprojekt inom ansvarsområdet som finansieras genom omkostnaderna görs en överföring av engångsnatur på 3 miljoner euro från de anslag som under tidigare år förblivit oanvända vid statens allmänbildande läroanstalter.

För Utbildningsstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro för att genomföra ett projekt för läskunnighet och ett tillägg på 1,3 miljoner euro för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopieringsersättningar och andra ersättningar för användarrättigheter. Dessutom föreslås ett tillägg på 0,7 miljoner euro för att genomföra arbetet i arbetslivskommissionerna och sekretariatet och ett tillägg på 0,2 miljoner euro för produktion av läromedel på samiska språket.

För kostnaderna för underhåll och småskalig utveckling av Studentexamensnämndens informationssystem och för höjningen av arvodena till nämndens sakkunnigmedlemmar föreslås ett tillägg på 1,3 miljoner euro.

Veikkaus uppskattade intäkter uppgår till 404,4 miljoner euro

Veikkaus intäktskalkyl för främjandet av idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete är 404,4 miljoner euro. I intäktskalkylen ingår den uppskattade effekten av sänkningen av lotteriskatten, 42,4 miljoner euro.

Dessutom intäktsförs ofördelade vinstmedel till ett belopp av 2 miljoner euro. Därtill kompenseras minskningen av avkastningen genom en parlamentarisk överenskommelse med sammanlagt 20,2 miljoner euro. För minskningen av avkastningen av penningspelsverksamheten föreslås en partiell kompensation med ramverkningar som finansieras med budgetmedel till ett belopp av sammanlagt 118,4 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriets förslag till statsbudgeten för 2023 grundar sig huvudsakligen på rambeslutet enligt planen för de offentliga finanserna 2023–2026.

I förslaget ingår dessutom sådana utgiftsökningar på cirka 115 miljoner euro som överskrider ramen och som inte ingår i planen för de offentliga finanserna. Till de mest centrala hör ett tillägg på 35 miljoner euro för kontinuerligt lärande och ett tillägg på cirka 5 miljoner euro för Utbildningsstyrelsens och Studentexamensnämndens ökade utgifter, bland annat för genomförande av ett projekt för läskunnighet och för utgifter för informationssystem. För stärkandet av yrkeshögskolornas FoU-verksamhet föreslås en ramöverskridning på 10 miljoner euro.

För ansvarsområdet för kultur och konst föreslås en ramöverskridning på sammanlagt cirka 15 miljoner euro bland annat för förvaltningsnämnden för Sveaborgs utgifter och grundliga renoveringar, en grundlig renovering av Åbo domkyrka, kapitalisering av Arkitektur- och designmuseet och indexhöjningar av kulturlokalers hyror.

Ministeriets budgetförslag innefattar dessutom ramöverskridningar i form av tillägg av teknisk karaktär och ökningar av lagstadgade utgifter. Dessa hänför sig bland annat till ändringen av det uppskattade antalet studerande inom gymnasieutbildning och preciseringen av högskolornas mervärdesskattekompensation och indexhöjningar, som har en budgeteffekt på sammanlagt cirka 60 miljoner euro.

Finansministeriets budgetförslag för 2023

UKM:s budgetförslag för 2023 (på finska)

Mer information

  • Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182
  • Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör (grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete), tfn 0295 330 258
  • Petri Lempinen, överdirektör (yrkesutbildning, gymnasieutbildning), tfn 0295 330 180
  • Atte Jääskeläinen, överdirektör (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 330 309
  • Riitta Kaivosoja, överdirektör (kultur- och konstpolitik, grundläggande konstundervisning), tfn 0295 330 129
  • Esko Ranto, överdirektör (ungdoms- och idrottspolitik, studiestöd), tfn 0295 330 115
  • Pasi Rentola, ekonomichef (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 330 211
  • Timo Ertola, konsultativ tjänsteman (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 330 083

    ​​​​​​​

 

Allmänbildande utbildning Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Kyrkliga ärenden Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Upphovsrätt Utbildning Yrkesutbildning