Hyppää sisältöön

OKM:n ehdotus valtion talousarvioon 2023

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2022 10.53
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen hallinnonalalleen 7,6 miljardia euroa, mikä on 175 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö

Sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamalli vakiinnutetaan. Toimintamallilla ennaltaehkäistään koulupoissaoloja ja tuetaan varhaista puuttumista. Ukrainan sodan johdosta maahantulijoiden varhaiskasvatuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä vapaan sivistystyön resursointia lisätään. Varhaiskasvatuksen lisämenoihin ehdotetaan 60 miljoonaa euroa ja perusopetukseen valmistavan opetuksen lisämenoihin 120 miljoonaa euroa.

Ammatillinen ja lukiokoulutus

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen asteittaista toimeenpanoa jatketaan. Uudistukseen kohdistetaan 102 miljoonaa euroa vuoden 2023 tasolla. Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vahvistamiseen ehdotetaan 50 miljoonan euron pysyvää rahoitusta vuodesta 2023 lukien. Hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi uusien lähihoitajien koulutukseen ehdotetaan 30 miljoonaa euroa ja oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamista koskevaan kokeiluun 5 miljoonaa.

Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle ehdotetaan 35 miljoonan euron lisäystä, jolla vastattaisiin erityisesti maahanmuuttajien lisääntyneisiin koulutustarpeisiin.

Korkeakouluopetus ja tutkimus

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen ehdotetaan 3 499 miljoonaa euroa, joka on 44,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Suomen Akatemialle ehdotetaan tutkimushankevaltuudeksi 432,3 miljoonaa euroa, joka sisältää elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen 9,5 miljoonan euron valtuuden. Osana valtion tutkimus- ja kehityspanosten kokonaisuutta Suomen Akatemian tutkimushankevaltuuteen ehdotetaan 56,5 miljoonan euron korotusta vuodesta 2023 lähtien. Lisäksi vuodelle 2023 lisätään 10 miljoonan euron valtuus EuroHPC-toiminnan kansalliseen vastinrahoitukseen.

CSC:n tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen osoitetaan lisäystä 7,5 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen osoitetaan 15 miljoonan euron lisäys vuodesta 2023 lähtien. Korkeakoulujen perusrahoitusta ehdotetaan lisättäväksi kustannustason nousua vastaavasti 94,5 miljoonalla eurolla. Tutkimusaineistojen, tutkimustulosten ja osaamisen laajaa hyödyntämistä ja avoimuutta edistetään. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti asiakirjallisen aineiston digitointiin ehdotetaan Kansallisarkistolle 1,5 miljoonaa euroa

Opintotuki

Opintotukeen ehdotetaan 749 miljoonaa euroa, joka on 46 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys aiheutuu erityisesti opintorahan saajamäärän kasvusta johtuvasta opintorahamenojen lisääntymisestä. Opiskelijan omia tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi ensi vuoden alusta 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta, johon liittyen hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta. Myös koulumatkatuen saajamäärä ja määrärahatarve kasvaa oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen uudistuksen vuoksi.

Taide ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan 599 miljoonaa euroa, joka on noin 14 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Vähenemisestä 4,6 miljoonaa euroa aiheutuu rahapelitoiminnan tuoton ja kompensaatiorahoituksen vähenemisestä.

Kansallisesti merkittäviä kulttuurirakennushankkeita edistetään. Turun tuomiokirkon peruskorjaukseen ehdotetaan neljä miljoonaa euroa. Lisäksi Suomenlinnan kiinteistöomaisuuden peruskorjaus- ja parannusmäärärahaan ehdotetaan yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankevalmisteluun, suunnitteluun sekä toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen ehdotetaan 600 000 euroa sekä Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön pääomitukseen kaksi miljoonaa euroa.

Valtio on varautunut rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta enintään 20 miljoonaa eurolla, josta vuodelle 2023 kohdistuu 1,6 miljoonaa euroa.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen määräraha pysyy vuoden 2022 tasolla eli 11 miljoonana eurona.

Kirkolliset asiat

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtäviin, hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon osoitettuun määrärahaan esitetään indeksikorotusta, jonka laajuus on noin 2,5 miljoonaa euroa. Juutalaisten seurakuntien turvallisuuden parantamiseen ehdotetaan 300 000 euroa ja Merimieskirkon määrärahaa ehdotetaan tarkistettavaksi 150 000 eurolla.

Liikuntatoimi ja nuorisotyö

Liikuntatoimen määrärahoihin ehdotetaan 150 miljoonaa euroa, joka on 2,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Liikunnan ja huippu-urheilun edistämistä jatketaan hallitusohjelman ja liikuntapoliittisen selonteon toimeenpanon mukaisesti.

Nuorisotyön määrärahoihin ehdotetaan noin 75 miljoonaa euroa, joka on 6,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ehdotetaan aiempien päätösten mukaisesti 14,5 miljoonaa euroa. Niin kutsuttu Suomen malli tuo lisää harrastuksia lasten ja nuorten koulupäivän yhteyteen, ja tarkoituksena on, että harrastukset valitaan koulun oppilaiden toiveita noudattaen. Tämä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Muita muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenojen kestävyysvajeen kattamiseen ja toimintamenoista rahoitettavien toimialan kehittämishankkeiden toteuttamiseen tehdään 3 milj. euron kertaluonteinen siirto valtion yleissivistävien oppilaitosten aikaisemmilta vuosilta käyttämättä jääneistä määrärahoista. Opetushallituksen toimintamenoihin esitetään 1,5 milj. euron lisäystä lukutaitohankkeen toteuttamiseen sekä 1,3 milj. euron lisäystä kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten tiedotus- ja selvitystoimintaan. Lisäksi työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanoon esitetään 0,7 milj. euron lisäystä ja saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 0,2 milj. euron lisäystä.

Ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannuksiin ja ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijajäsenten palkkioiden korotuksiin esitetään lisäystä 1,3 milj. euroa.

Veikkauksen tuottoarvio 404,4 miljoonaa

Veikkauksen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen on 404,4 miljoonaa euroa. Tuottoarvioon sisältyy arpajaisveron alentamisen arvioitu vaikutus, 42,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi tuoton alenemaa kompensoidaan parlamentaarisesti sovitulla tavalla yhteensä 20,2 miljoonalla eurolla. Rahapelitoiminnan tuottojen laskuun ehdotetaan osittaista kehysvaikutteista kompensaatiota budjettivaroista yhteensä 118,4 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys vuoden 2023 talousarvioksi perustuu pääosin vuosien 2023 - 2026 julkisen talouden suunnitelman mukaiseen kehyspäätökseen.

Esitykseen sisältyy lisäksi noin 115 miljoonan euron menolisäykset, jotka ovat kehyksen ylittäviä ja jotka eivät sisälly julkisen talouden suunnitelmaan. Keskeisimpiä ovat 35 milj. euron lisäys jatkuvaan oppimiseen sekä noin 5 milj. euron lisäykset Opetushallituksen ja ylioppilastutkintolautakunnan menonlisäyksiin mm. lukutaitohankkeen toimeenpanoon ja tietojärjestelmämenoihin. Ammattikorkeakoulujen T&K toiminnan vahvistamiseen esitetään kehysylityksenä 10 milj. euroa.

Kulttuurin ja taiteen vastuualueelle esitetään kehysylitystä yhteensä noin 15 milj. euroa mm. Suomenlinnan hoitokunnan menoihin ja perusparannuksiin, Turun tuomiokirkon peruskorjaukseen, Arkkitehtuuri- ja designmuseon pääomittamiseen ja kulttuuritilojen vuokrien indeksikorotuksiin.

Lisäksi ministeriön talousarvioesitykseen sisältyy kehysylityksinä teknisluonteisia ja lakisääteisten menojen lisäyksiä. Sellaisia ovat mm. lukiokoulutuksen opiskelijamääräarvion muutoksen sekä korkeakoulujen alv-kompensaation ja indeksikorotusten tarkentumisen vaikutukset, jotka ovat yhteensä noin 60 milj. euroa.

 Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseksi

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2023 (pdf)

Lisätietoja

  • kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 0295 330 182
  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (perusopetus, varhaiskasvatus ja vapaa sivistystyö), p. 0295 330 258
  • ylijohtaja Petri Lempinen (ammatillinen koulutus, lukiokoulutus), p. 0295 330 180
  • ylijohtaja Atte Jääskeläinen (korkeakoulutus ja tiede), p. 0295 330 309
  • ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka, taiteen perusopetus), p. 0295 330 129
  • ylijohtaja Esko Ranto (nuoriso- ja liikuntapolitiikka, opintotuki), p. 0295 330 115
  • talousjohtaja Pasi Rentola (yleinen taloussuunnittelu), p. 0295 330 211
  • neuvotteleva virkamies Timo Ertola (yleinen taloussuunnittelu), p. 0295 330 083
     
Ammatillinen koulutus Kirjastot Kirkollisasiat Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso Opintotuki Tekijänoikeus Tiede Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus