Hoppa till innehåll

Undersökning: Reformen gällande avgiftsfriheten för den utvidgade läroplikten har varit framgångsrik, särskilt ur de studerandes synvinkel

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2023 12.03
Pressmeddelande

I undersökningen i vilken det utreddes hur avgiftsfriheten för den utvidgade läroplikten har förverkligats i praktiken granskades de förändringar som reformen medfört, tillgång till läromedel och verktyg samt hur genomförandet av avgiftsfriheten realiseras ur läroanstalters personals och studerandes perspektiv. Enligt undersökningen har särskilt de studerande varit mycket nöjda med reformen. Avgiftsfriheten för läromedel har möjliggjort en bättre ekonomisk situation för en stor del av de tillfrågade.

De studerande har ställts inför relativt få utmaningar i anknytning till läromedel och utrustning. Studerande betonade behovet av att ta hänsyn till särskilda behov och till exempel de utmaningar som föranleds av dyslexi. I regel har personalen varit nöjd med de läromedel och den utrustning som används. Reformen har påskyndat övergången till digitala läromedel. Inställningen till förändringarna har ändå varit ganska positiva. Undersökningen visade att inställningen bland lärare är mer positiv, ju mer inflytande de har på de läromedel och den utrustning som används.

Undersökningen genomfördes mellan november 2022 och november 2023. Undersökningen omfattade expertintervjuer, intervjuer med utbildningsanordnare samt enkäter till anordnare av yrkes- och gymnasieutbildning, personal och studerande. Mer än 8 000 personer från olika delar av Finland svarade på enkäter av undersökningen.

Enligt undersökningen har utbildningsanordnarna olika praxis när det gäller hur läromedel och verktyg upphandlas, hur de underhålls, hur de görs tillgängliga för studerande och vem som deltar i dessa processer. Hos en del var upphandlingsprocesserna som helhet smidiga redan från början, medan andra skapade helt nya verksamhetsmodeller. Kostnadseffektiviteten visade sig fortfarande ha viss utvecklingspotential, men som helhet har situationen redan förbättrats sedan reformen infördes. 

Det finns fortfarande utrymme för förbättringar vad gäller kunskaper om upphandlingsprocessen, ökade resurser eller omorganisering av resurser. Gemensam utveckling, samarbete och utbildning hjälper utbildningsanordnarna och läroanstalternas personal i utvecklingsarbetet. Licenshelheten för digitalt material bör förnyas för att tjäna de studerandes och utbildningsanordnarnas intressen. Blandningen av studerande som antingen omfattas eller inte omfattas av avgiftsfriheten i undervisningen inom yrkesutbildningen är också en fråga på vilken man önskar lösning.

Undersökningen har beställts av undervisnings- och kulturministeriet och genomförts av Owal Group Oy.

Undersökningen (Owal Group)

Mer information: 

  • Kaisa Räty, UKM, tel. 02953 30061
  • Manager Minna Mayer, Owal Group, tel. 040 709 6898
     
Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning