Hoppa till innehåll

UKM:s förvaltningsområde i planen för de offentliga finanserna 2018-2021

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.21 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 12.01
Pressmeddelande

Regeringen har den 28 april 2017 kommit överens om planen för de offentliga finanserna för 2018–2021. Anslagsnivån för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är 6,3 miljarder euro år 2021. Till kompetensen riktas tilläggsfinansiering på totalt 340 miljoner euro, varav 200 miljoner som budgetfinansiering och 140 miljoner som kapitalisering av utbildning och forskning.

De kommande åren ska man satsa på kompetens samt välbefinnandet bland barn och unga.  Större satsningar görs för att stärka spetsforskningens och forskningens genomslag. Avgifterna för småbarnspedagogik sänks. Jämställdhetsfinansieringen som riktas till grundskolor fördubblas. Reformen av yrkesutbildningen stöds. Satsningar görs även på att förebygga marginalisering av unga.

- I sin halvtidsöversyn har regeringen fattat beslut om avsevärda tilläggssatsningar på utbildning och forskning. Finland eftersträvar tillväxt som grundar sig på kompetens och vill vara världens bästa utbildningsland även i framtiden, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Forskningen får 143 miljoner euro i tilläggsfinansiering

En satsning görs för att stärka spetsforskningens och forskningens genomslag. För Finlands Akademi reserveras för 2018 och 2019 en anslagsfullmakt på totalt 50 miljoner euro för att genomföra forskningskluster, s.k. flaggskepp. Flaggskeppsprojekten ska grundas i samband med universitet och forskningsinstitutioner. Därtill bereder sig staten på att i startskedet delta i finansieringen och utvecklingen av flaggskeppen med en kapitalisering på 60 miljoner euro.

Flaggskeppsprogrammet stärker den finländska spetsforskningen och stöder tillsammans med innovationsnätverken forskningens bidrag till samhället och den ekonomiska tillväxten. Programmet förnyar strukturerna och tillvägagångssätten genom att sammankoppla personer och aktörer med de bästa kvalifikationerna, som kännetecknas av en hög vetenskaplig nivå och satsning på den internationella toppen. Till programmet väljs de nationellt mest högklassiga och verkningsfulla forskningsområdena samt de vetenskapligt mest meriterade forskningsgrupperna på dessa områden.

Finansieringen av flaggskeppen grundar sig på en strikt utvärdering av genomslaget och kvaliteten. Dessa har en nära men flexibel koppling till företag inom tillväxtbranschen och andra branscher samt samarbetar med dessa. Genom kompetensklustren söker man områden med starkt kunnande och många extra möjligheter för att främja tillväxten.

- Jag är glad att regeringen beslöt att öka finansieringen av högskolornas forsknings- och innovationsverksamhet. Tillsammans med Finlands Akademi och universiteten börjar vi genast förbereda processen för att välja de nya spetsenheterna inom forskningen (de s.k. flaggskeppen) och inleda verksamheten, säger undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen, som var ordförande för arbetsgruppen som beredde alternativa modeller för tilläggsfinansiering. Arbetsgruppen tillsattes av regeringen på hösten.

För att utveckla datahanteringen och högpresterande datorsystem reserveras totalt 33 miljoner euro. Genom ett utvecklingsprogram lyfter man forskningsinfrastrukturen inom området till internationell nivå och stärker forskning och utbildning som anknyter till artificiell intelligens.

Högskoleutbildningens och forskningens internationaliseringsriktlinjer genomförs som en del av Talent Boost-programmet som lockar kvalificerade personer från utlandet till Finland. För att öka högskole- och forskningssystemets internationalisering grundas Team Finland Knowledge-nätverket som en del av Business Finland-helheten för att representera den finländska högskoleutbildningen och forskningen i utvalda länder.

Till yrkeshögskoleutbildning inom mekaniskt träbyggande riktas ett tilläggsanslag på totalt 2,4 miljoner euro åren 2018-2021.

- Som en del av sysselsättnings- och företagarpaketen beslöt regeringen även att fortsätta finansieringen av innovationssedeln, och anslagsnivån för den höjs. Innovationssedeln har visat sig vara ett bra verktyg för att främja samarbetet mellan i synnerhet små och medelstora företag och yrkeshögskolor i forskningen och produktutvecklingen, säger minister Grahn-Laasonen.

Avgifterna för småbarnspedagogiken sjunker

Avgifterna inom småbarnspedagogiken sänks.  6 700 familjer övergår till den avgiftsfria gruppen.  Avgifterna för familjer med låga och medelhöga inkomster sjunker och syskonrabatten för det 2:a barnet höjs med 50 %. De nya gränserna för avgiftsfrihet följer gränsen för låga inkomster, som har höjts med 500 euro. Sänkningen beräknas minska kommunernas avgiftsintäkter med ca 70 miljoner euro.

Familj barn i småbarns-pedagogik inkomster tot. 2200 e/mån inkomster tot. 3500 e/mån inkomster tot. 5000 e/mån
    avgift nu uppsk. ny avgift avgift nu uppsk. ny avgift avgift nu uppsk. ny avgift
Ensam-försörjare 1 barn 33 e/mån 0 e/mån 182 e/mån 155 e/mån 290 e/kk 290 e/mån
2 barn 27 e/mån 0 e/mån 283 e/mån 137 e/mån 551 e/mån 378 e/mån
2 vårdnads-havare 1 barn 27 e/mån 0 e/mån 149 e/mån 91 e/mån 290 e/mån 252 e/mån
2 barn 0 e/mån 0 e/mån 217 e/mån 80 e/mån 442 e/mån 321 e/mån

Antalet universitetsutbildade barnträdgårdslärare ökas ytterligare. För utvecklingen av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken reserveras totalt 28 miljoner euro åren 2018-2021. Syftet är att stärka kvaliteten och pedagogiken inom småbarnspedagogiken och att öka det multidisciplinära stödet till barn och familjer.

Jämställdheten inom grundskolan stärks

Finansieringen för att stärka jämställdheten inom grundskolan fördubblas genom ett tillägg på miljoner euro åren 2018-2019. Stödet riktas till exempel till specialundervisningen och till att minska storleken på undervisningsgrupperna genom att ge fler resurser till skolor i områden med mycket arbetslöshet, en lägre än genomsnittlig utbildningsnivå eller en större andel invånare som talar främmande språk.

Nya åtgärder för att förebygga marginalisering av barn och unga

Regeringen godkände ett program för att för att främja barns och ungas välbefinnande, förhindra marginalisering och minska antalet ungdomar utan utbildning eller arbete. Åtgärderna finansieras ur budgetarna för ministeriernas egna förvaltningsområden samt ur pågående spetsprojekt. Programmet har 19 punkter och för genomförandet av det reserverades också tilläggsfinansiering.

- Det att unga marginaliseras och stannar utanför utbildningen och arbetslivet är ett stort, akut problem. Regeringen fattade beslut om 19 åtgärder för att förebygga marginalisering av ungdomar. Allting börjar redan i småbarnspedagogiken och med stödet till familjer. Regeringen tryggade Navigator-verksamhetens framtid samt finansieringen av det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten. I Navigatorerna hjälper man de unga framåt mot utbildning och arbete, säger minister Grahn-Laasonen.

Gymnasieutbildningen förnyas

Gymnasiereformen genomförs. Målet är att öka gymnasieutbildningens dragningskraft som allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för högskolestudier, att förbättra utbildningens kvalitet och resultat samt att göra övergången från studier på andra stadiet till högskolestadiet smidigare.

Genomförandet av reformen av yrkesutbildningen får 30 miljoner euro

För att stödja genomförandet av reformen av yrkesutbildningen anvisas 15 miljoner euro per år 2018 och 2019. Finansieringen ska användas för att digitalisera yrkesutbildningens verksamhetsprocesser i enlighet med reformens mål, förebygga avbrytande av studier och förhindra marginalisering samt för att tillsammans med arbetslivet bygga utbildnings- och arbetslivsstigar för ungdomar och vuxna som varken studerar eller arbetar.

Därtill förbereds en kapitalisering av ett kompetenscentrum eller ett bolag som ska äga och upprätthålla lärandemiljöer och utrustning för yrkesutbildning med totalt 80 miljoner euro.

Försörjartillägg på 75 euro till studiestödet

För att trygga utkomsten för studerande med familj införs ett försörjartillägg på 75 euro. Ändringen beräknas öka statens årliga utgifter med cirka 10 miljoner euro.

Den kreativa ekonomin stärks

De kreativa branscherna tas med i regeringens företagar- och sysselsättningsåtgärder samt de stödformer för tillväxt och internationalisering som ingår i dessa.  LFöPL- och FöPL-pensionsskyddet för konstnärer utan arbetsavtalsförhållande förtydligas så att överlappningar undviks.  Kulturturismen stöds som en del av turistfrämjandet. Planeringen av totalrenoveringen av en del av Nationalteatern inleds 2018. För detta har man reserverat ett anslag på totalt 2 miljoner euro.

Bilagor på finska:

Mer information:

- kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182
- överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen (allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete), tfn 0295 3 30316
- överdirektör Mika Tammilehto (yrkesutbildning), tfn 0295 3 30308
- överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 3 30440
- överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 0295 3 30129
- överdirektör Esko Ranto (ungdoms- och idrottspolitik), tfn 0295 3 30115
- konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen (studiestödet), tfn 0295 3 30110
- ekonomiplaneringschef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30211
- finanssekreterare Timo Ertola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30083
- specialmedarbetare Matias Marttinen tfn 0295 3 30 132
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 0295 3 30164 

Allmänbildande utbildning Forskning Högskoleutbildning och forskning Kultur Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Utbildning Yrkesutbildning