Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår reformer i studentexamen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2017 10.54 | Publicerad på svenska 18.4.2017 kl. 11.55
Pressmeddelande
Arbetsgruppen överräckte sitt förslag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår ändringar i studentexamen. Enligt förslaget ska examinanden framöver avlägga prov i antingen två realämnen eller i ett realämne och ett främmande språk. Den tid examinanden har på sig för avläggandet av ett prov förkortas enligt förslaget till fyra timmar för ett prov, och provet i modersmålet ändras från två till en enda provdag. Ett prov i muntliga språkkunskaper inkluderas också i proven i främmande språk och i det andra inhemska språket. Arbetsgruppen överräckte sitt förslag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på tisdagen.

Utgångspunkten för arbetsgruppens förslag har varit att stärka studentexamen som gymnasiets slutexamen och att främja utnyttjandet av studentexamen i högskolornas studerandeantagningar under de kommande åren.

Arbetsgruppen föreslår att strukturen i nuvarande studentexamen ändras så att examinanden i stället för det nuvarande provet i ett realämne framöver ska avlägga prov i antingen två realämnen eller i ett realämne och i ett främmande språk. Enligt arbetsgruppen mäter reformen bättre än för närvarande gymnasiestudierna och skulle även sporra de studerande till mångsidiga studier i korta språk och realämnen. Förslaget skulle även sporra de studerande till att avlägga provet i matematik och det andra inhemska språket.

Ett prov i muntliga språkkunskaper inkluderas enligt förslaget i proven i främmande språk och det andra inhemska språket. I genomförandet av provet utnyttjas den nyaste tekniken. Muntlig språkkunskap är en viktig del av språkundervisningen och att man tar i bruk en utvärdering av de muntliga språkfärdigheterna i studentexamen ger examinanden en möjlighet att visa sitt kunnande också på det här området. Införandet av ett muntligt prov bör testas och reformens verkningar utvärderas av examinanderna, lärarna, skolorna, utbildningsanordnarna och studentexamensnämnden innan den verkställs.

Arbetsgruppen föreslår vidare att den tid examinanden har på sig för avläggandet av ett prov förkortas till fyra timmar för ett prov, och att provet i modersmålet, som nu omfattar två provdagar, får en enda provdag. En förutsättning då provtiden förkortas är att provens struktur, innehåll och omfattning dimensioneras enligt den nya tidsbegränsningen. Enligt arbetsgruppen är en kortare provtid motiverad med tanke på att proven digitaliseras och i syfte att minska den stress som examinanderna upplever.
Arbetsgruppen föreslår ökad flexibilitet i avläggandet av examen. Enligt förslaget avstår man från nuvarande praxis, enligt vilken examinanden redan i anmälningsskedet måste förbinda sig till vilka prov han eller hon avlägger som obligatoriska respektive frivilliga ämnen. Enligt förslaget får ett underkänt prov tas om tre gånger i stället för nuvarande två, och i fortsättningen får man också ta om ett godkänt prov två gånger i stället för nuvarande en. Att ge examinanden fler omtagningsmöjligheter skulle minska behovet av kompensering av underkända prov, som enligt förslaget slopas.

Arbetsgruppen lade också fram flera andra utvecklingsförslag gällande examen samt reflekterade över olika utvecklingsmöjligheter på längre sikt.

Arbetsgruppens förslag sänds på en omfattande remissbehandling till utbildningsanordnare, studerande, lärare och andra intressentgrupper.

- Studentexamen har högt anseende och är en viktig examen. Arbetsgruppens förslag går vidare till remissbehandling och när vi fått feedback är det dags att fatta beslut. Högskolorna ökar användningen av studentexamen vid studerandeantagningen och därför är det viktigt att öka möjligheterna att ta om studentprov. I framtidens arbetsliv är de sociala färdigheterna och interaktionsfärdigheterna allt viktigare. Muntliga prov skulle vara ett naturligt utvecklingssteg. Bedömning av den muntliga språkkunskapen skulle styra gymnasieundervisningen till att stärka studerandenas praktiska språkkunskaper, internationella färdigheter och beredskap att använda språket, sade undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Mer information:
arbetsgruppens ordförande, kanslichef Anita Lehikoinen (UKM), tfn 02953 30182
undervisningsråd Tiina Tähkä (Utbildningsstyrelsen), tfn 02953 31331

Gaudeamus igitur – studentexamen utvecklas http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-462-7 (på finska)

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning