Hoppa till innehåll

Resultaten i försöket med utställningsarvode positiva, permanentning rekommenderas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 14.22
Pressmeddelande

Det två-åriga försöket med utställningsarvode har gett positiva resultat. Både museer och konstnärer ansåg att stödet behövs. Utställningsarvodena har förbättrat konstnärernas ekonomiska ställning och gjort det möjligt för dem att i högre utsträckning delta i förberedelserna och genomförandet av utställningarna. I utvärderingsrapporten rekommenderas att försöket permanentas.

Resultaten är till stora delar positiva. Både museer och konstnärer ansåg att stödet behövs. Tidigare har konstnärer endast sporadiskt fått utställningsarvode för arbeten som levererats till museiutställningar, och betalningspraxis har varierat avsevärt.

Utställningsarvodena har bidragit till att förbättra konstnärernas ekonomiska ställning, öka förtroendet och dialogen mellan museer och konstnärer samt främja den offentliga debatten om bildkonstnärers utkomst och förändra synen på vad konstnärligt arbete går ut på. Dessutom har processen kring utställningsarvodet bidragit till att öka förståelsen för de totala kostnaderna för att förbereda och genomföra en utställning, vilket gjort det lättare att formulera avtalen.

Ett utställningsarvode gör det möjligt för konstnärer att i högre grad delta i förberedelserna och genomförandet av utställningar: konstnären ges möjlighet att erbjuda tilläggstjänster till utställningen, bl.a. i form av föreläsningar och introduktioner eller hålla verkstäder och upprätta en utställningskatalog som komplement till den helhetsupplevelse som själva utställningen ger.

Rekommendationer

  1. Man bör etablera en ersättning i form av ett utställningsarvode inom ramen för museernas ordinarie verksamhet. 
  2. För att kunna etablera en sådan understödsmodell bör den vara enkel och ge en uppfattning om  på vilka grunder ersättningen betalas ut.    
  3. Därtill bör modellen vara tillräckligt lätt och enhetligt att administrera.  
  4. Utbetalning av ersättning i form av utställningsarvoden förutsätter tilläggsfinansiering i statsbudgeten.
  5. Därtill bör genomförandet och effekterna av den nya modellen följas upp och utvärderas.

- Jag är glad att utvärderingen av ett utställningsarvode resulterat i så mycket positiv respons. Det är lätt att instämma i rekommendationerna om att vi skulle behöva en modell som är enkel att administrera och tillräckligt enhetlig. Jag ska sätta igång den fortsatta beredningen vid ministeriet, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Försök

Försöket med ett specialunderstöd som baserar sig på utställningsarvoden för konstnärer genomfördes 2017–2019. Sammanlagt inkom 106 ansökningar. Antalet sökande var 51. De beviljade understöden fördelades på 270 utställningar och 729 konstnärer. Sammanlagt beviljades 659 415 euro i understöd. Det största beviljade understödet var 20 600 euro och det minsta 700 euro.

Det har handlat om ett treårigt försök med en ny understödsform i syfte att främja ibruktagandet av rekommendationer gällande avtals- och ersättningspraxis för konstutställningar. Det är fråga om ett utställningsarvode, inte om de upphovsrättsliga ersättningarna för utställningar. Riksdagens kulturutskott har fastställt att man utöver utvecklandet av avtals- och ersättningspraxis även ska bedöma ersättningarnas ekonomiska konsekvenser för hela konstnärssamfundet. I utvärderingen har man utrett hur försöket har upplevts och utrett för vilka ändamål ersättning sökts och hur stor den ansökta ersättningen har varit, hur försöket har förändrat arbetsfördelningen och avtalspraxis mellan museer och konstnärer samt hurdana resultat och konsekvenser utbetalningen av ett utställningsarvode har medfört.

Vad är ett utställningsarvode?

Utställningsarvode är en ersättning som betalas till konstnären för det arbete som utförts inför en museiutställning. Konstnären deltar bland annat i planeringen av hängningen av verken, i kommunikationen om utställningen och i olika kringevenemang, men framför allt skapar konstnären utställningens konstnärliga innehåll. I utställningsavtalet fastställs skriftligt olika ansvarsfrågor i anslutning till utställningen. Fastställandet av utställningsarvodet är en väsentlig del av avtalet om utställningen.

Utöver utställningsarvodet hör till konstnären en utställningsersättning enligt upphovsrättslagen för framförande av verk för allmänheten. Utställningsersättningen kallas allmänt Kuvasto-ersättning. Utställningsersättningen är konstnärens lagstadgade rättighet, men den ersätter inte arbete som utförts inför och i samband med en konstutställning.

Publikation på finska #KonstKostar. Utvärdering av försöket med utställningsarvode för konstnärer (UKM publikationer 2020: 19) 

Ytterligare information:

- Petri Uusikylä, rapportens författare, verkställande direktör, Frisky & Anjoy Oy, [email protected], tfn 040 477 7516

- Petra Havu, kulturråd, UKM, tfn 0295 330 185

Ämnesrelaterad