Hyppää sisältöön

Tulokset näyttelypalkkiokokeilusta myönteisiä, vakinaistamista suositellaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2020 14.22
Tiedote

Kaksivuotisesta näyttelypalkkiokokeilusta saadut tulokset ovat myönteisiä. Sekä museot että taiteilijat pitivät tukea tarpeellisena. Näyttelypalkkiot ovat osaltaan parantaneet taitelijan taloudellista asemaa sekä mahdollistaneet taitelijan laajemman osallistumisen näyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen. Arviointiraportissa suositellaan kokeilun vakinaistamista.

Kokeilun tulokset ovat suurelta osin positiivisia. Sekä museot että taiteilijat pitivät tukea tarpeellisena. Aikaisemmin taiteilijoille on maksettu satunnaisesti näyttelypalkkiota museonäyttelyihin toimitetuista töistä, ja maksukäytännöt ovat vaihdelleet merkittävästi.

Näyttelypalkkiot ovat omalta osaltaan parantaneet taiteilijoiden taloudellista asemaa, lisänneet luottamusta ja vuoropuhelua museoiden ja taiteilijoiden välillä sekä edistäneet julkista keskustelua kuvataiteilijoiden toimeentulosta ja mielikuvan muutosta taiteilijan työn luonteesta. Lisäksi näyttelypalkkioprosessi on ollut omiaan lisäämään näyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen liittyvien kokonaiskustannusten hahmottamista, mikä on helpottanut sopimusten laadintaa.

Näyttelypalkkio mahdollistaa taiteilijan laajemman osallistumisen näyttelyjen valmisteluun ja toteutukseen: taiteilijalle tarjoutuu mahdollisuus tarjota näyttelyyn liittyviä lisäpalveluita, kuten luentoja, alustuksia, työpajojen vetämistä tai näyttelystä saatavaa kokonaiskokemusta täydentävän julkaisun tekemistä.

Kehittämissuositukset

  1. Näyttelypalkkiokorvaukset tulee vakiinnuttaa osaksi museoiden normaalia toimintaa.
  2. Näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen edellyttää yksinkertaisen tukimallin ja siihen liittyvien korvausperusteiden hahmottamista.
  3. Näyttelypalkkion hallinnointiin liittyvän toteuttamismallin tulee olla riittävän kevyt ja yhdenmukainen.
  4. Näyttelypalkkiokorvausten maksaminen edellyttää lisärahoitusta valtion tulo- ja menoarvioon.
  5. Uuden näyttelypalkkiomallin toimeenpanoa ja vaikuttavuutta tulee seurata ja arvioida.

- Olen ilahtunut, että näyttelypalkkioita koskeva arviointi on tuonut esiin näin paljon myönteisiä tuloksia. On helppo yhtyä arvioinnin suosituksiin, että tarvitsisimme hallinnoinniltaan kevyen ja riittävän yhdenmukaisen korvausmallin. Käynnistän ministeriössä asian jatkovalmistelun, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Näyttelypalkkiokokeilu

Vuosina 2017–2019 toteutettu taiteilijoiden näyttelypalkkioihin perustuva erityisavustuskokeilu keräsi yhteensä 106 hakemusta. Hakijoita oli 51. Myönnetyt avustukset jakaantuivat 270 näyttelyn ja 729 taiteilijan kesken. Avustuksia myönnettiin yhteensä 659 415 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 20 600 euroa ja pienin 700 euroa.

Näyttelypalkkiokokeilussa on kyseessä ollut kolmivuotinen kokeilu uudesta avustusmuodosta, jonka tavoitteena on ollut edistää taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntösuositusten käyttöönottoa. Kyse on näyttelypalkkiosta, ei tekijänoikeudellisesta näyttelykorvauksesta.

Sivistysvaliokunta on linjannut, että sopimus- ja korvauskäytäntöjen kehittämisen rinnalla tulee arvioida korvausten taloudellista vaikuttavuutta koko taiteilijakunnan kannalta. Arvioinnissa selvitettiin myös, millaisena kokeilu on koettu, mihin korvausta on haettu ja mikä on ollut haetun korvauksen suuruus. Lisäksi arvioitiin, miten kokeilu on muuttanut museoiden ja taiteilijoiden välistä työnjakoa ja sopimuskäytäntöjä sekä millaisia tuloksia ja vaikutuksia näyttelypalkkion maksamisella on ollut.

Mikä on näyttelypalkkio?

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Taiteilija osallistuu muun muassa näyttelyn teosten ripustuksen suunnitteluun, näyttelyn viestintään ja oheistapahtumiin, mutta ennen kaikkea taiteilija tuottaa näyttelyn taiteellisen sisällön.  Näyttelysopimuksessa määritellään kirjallisesti erilaiset näyttelyyn liittyvät vastuukysymykset. Näyttelypalkkion määritteleminen on olennainen osa näyttelystä sopimista.

Näyttelypalkkion lisäksi taiteilijalle kuuluu tekijänoikeuslain mukainen näyttelykorvaus teosten esittämisestä yleisölle. Näyttelykorvausta kutsutaan yleisesti Kuvasto-korvaukseksi. Näyttelykorvaus on taiteilijan lakisääteinen oikeus, mutta se ei korvaa taidenäyttelyn eteen ja sen yhteydessä tehtyä työtä.

Julkaisu verkossa: #TaideMaksaa. Taiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun arviointi (OKM julkaisuja 2020:19) 

Lisätietoja:

- raportin tekijä, toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, [email protected], p 040 477 7516

- kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, OKM, p. 0295 330 185

Aiheeseen liittyvää