Hoppa till innehåll

Tio miljoner euro utlyses för utveckling av barns och ungas digitala färdigheter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2022 14.48 | Publicerad på svenska 26.4.2022 kl. 13.14
Pressmeddelande
Lapset lukemassa

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser två statsunderstöd för utveckling av digitala färdigheter hos barn och unga. Det ena understödet är avsett för utveckling av god pedagogisk verksamhet i anknytning till digitala färdigheter hos barn inom småbarnspedagogiken, det andra för utveckling av digitala färdigheter hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Ansökningstiden går ut den 27 maj 2022.

För åren 2022–2023 kan understöd sökas till ett belopp på sammanlagt 10 miljoner euro, varav högst 5 euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och högst 5 miljoner euro för småbarnspedagogiken.

Understöden anknyter till utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, som år 2020 lanserades som en del av regeringsprogrammets program Utbildning för alla. Syftet med utvecklingsprogrammet är att stärka mediekompetensen, det informations- och kommunikationstekniska (ikt) kunnandet och programmeringskunnandet bland barn och unga samt ett likvärdigt genomförande av den därtill anknytande undervisningen i hela landet.

- Ojämlikheten i samhället återspeglas också i barnens digitala färdigheter, och inlärningen av digitala färdigheter är en jämlikhetsfråga. I en tid av ökande informationsöverflöd och informationspåverkan behöver man goda mediekunskaper och digitala färdigheter redan från en tidig ålder, säger undervisningsminister Li Andersson.

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är syftet med specialunderstödet att främja en jämlik utveckling av elevernas digitala färdigheter i enlighet med de kunskapsbeskrivningar som tagits fram inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Inom småbarnspedagogiken är statsunderstödet avsett för utveckling av god pedagogisk verksamhet i anslutning till mediekompetens, ikt-kunskaper och programmeringskunskaper i enlighet med de beskrivningar som utarbetats inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Understödsobjekt

Vid beviljande av understöd prioriteras projekt som tar hänsyn till utvecklingen av samtliga tre kompetensområden: mediekompetens, informations- och kommunikationstekniska kunskaper och programmeringskunskaper.

Understödet för småbarnspedagogik kan användas för lokala projekt och projekt som är inriktade på daghemsgrupper, vars centrala åtgärd är att på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt främja integreringen av den verksamhet som beskrivs i programmet Nylitteracitet i den småbarnspedagogiska verksamheten. 

Vid beviljande av understöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning prioriteras projekt vars åtgärder i första hand fokuserar på att främja integreringen av den verksamhet som beskrivs i programmet Nylitteracitet i undervisningen i undervisningsgrupperna enligt den lokala läroplanen och timfördelningen. 

Understödet kan användas för lönekostnader för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt för mindre och nödvändiga rese- och utbildningskostnader och anskaffningar av utrustning och material. 

Ansökningstiden går ut den 27 maj 2022. Avsikten är att fatta besluten i juni 2022.

Understöd för småbarnspedagogik

Understöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Mer information:

  • Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn 02953 30219
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 02953 30216
     
Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning