Hoppa till innehåll

Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher

Avustus
Sökkliniker för Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher 14.12.2023 och 18.1.2024. 

Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av programmet för hållbar tillväxt. Programmet är uppdelat i fyra pelare, av vilka strukturstödet för förnyelse inom kulturområdet och de kreativa branscherna ingår i pelare tre (Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs i syfte att driva på en hållbar tillväxt). Finansieringen av Finlands stimulans- och återhämtningsplan kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF), som är ett av programmen inom ramen för EU:s program för engångsstöd för återhämtning (Next Generation EU).

Genom strukturstödet främjas utveckling och digitalisering av tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom kulturområdet och de kreativa branscherna. I linje med Finlands program för hållbar tillväxt är målet med strukturstödet att öka antalet arbetsplatser inom de kreativa branscherna och att branschernas andel av BNP ökar betydligt från nuvarande fram till 2026. De projekt som stöds bidrar till att uppnå målen i färdplanen för kreativ ekonomi.

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över högst cirka 3 miljoner euro för att år 2024 stödja utvecklandet av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller för företag, sammanslutningar och aktörer inom kulturområdet och kreativa branscher som ett led i genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Strukturstödet beviljas som understöd. Ansökningstiden inleds 27. november 2023 och löper ut 31 januari 2024 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte. 

Den sammanslutning som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan de nödvändiga fullmakterna (Suomi.fi). De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information finns i e-tjänstens bruksanvisning).

Avsikten är att besluten fattas före utgången av maj 2024. De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten. 

I kommunikationen om de projekt som beviljas understöd ska man ange stödets ursprung och säkerställa att unionens finansiering syns genom att unionens emblem och uttrycket ”EU finansierar – NextGenerationEU” hålls framme.

Projekt som får understöd ska senast vid utgången av understödets användningstid lämna in en preliminär slutrapport som innehåller en beskrivning av utfallet av projektplanen. Dessutom kan undervisnings- och kulturministeriet kräva att projekten lämnar en mellanrapport.

Bestämmelser som tillämpas

Understöd kan beviljas för både ekonomisk verksamhet och annan verksamhet. Stöd för ekonomisk verksamhet beviljas enligt gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014) eller alternativt som stöd av mindre betydelse, det vill säga de minimis-stöd (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013). Sökanden ska i sin ansökan uppge de övriga de minimis-stöd som sökanden fått under innevarande skatteår och två föregående skatteår.

På ansökningsprocessen och beviljandet och förvaltningen av understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

På beviljandet och utbetalningen av stöd till projekt som finansieras med medel från Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt på förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av projekten tillämpas lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022).

Ytterligare information

Elina Mäkelä, tfn 029 5330 329
Sanna Käyhkö, tfn 029 5330 111

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd

 

Finansieras av Europeiska unionen.