Hoppa till innehåll

Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher

Avustus

Finlands program för hållbar tillväxt bidrar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av programmet för hållbar tillväxt. Programmet är uppdelat i fyra pelare, av vilka strukturstödet för förnyelse inom kulturområdet och de kreativa branscherna ingår i pelare tre (Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs i syfte att driva på en hållbar tillväxt). Finansieringen av Finlands stimulans- och återhämtningsplan kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF), som är ett av programmen inom ramen för EU:s program för engångsstöd för återhämtning (Next Generation EU).

Genom strukturstödet främjas utveckling och digitalisering av tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom kulturområdet och de kreativa branscherna. I linje med Finlands program för hållbar tillväxt är målet med strukturstödet att öka antalet arbetsplatser inom de kreativa branscherna och att branschernas andel av BNP ökar betydligt från nuvarande 3,5 procent fram till 2026. De projekt som stöds bidrar till att uppnå målen i färdplanen för kreativ ekonomi.

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över högst 13,72 miljoner euro för att år 2022 stödja utvecklandet av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller för företag, sammanslutningar och aktörer inom kulturområdet och kreativa branscher som ett led i genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Strukturstödet beviljas som understöd. Ansökningstiden inleds den 10 juni 2022 och går ut den 31 augusti 2022 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte. 

Den sammanslutning som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan de nödvändiga fullmakterna (Suomi.fi). De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information finns i e-tjänstens bruksanvisning).

Avsikten är att besluten fattas före utgången av oktober 2022. De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten. 

I kommunikationen om de projekt som beviljas understöd ska man ange stödets ursprung och säkerställa att unionens finansiering syns genom att unionens emblem och uttrycket ”EU finansierar – NextGenerationEU” hålls framme.

Projekt som får understöd ska senast vid utgången av understödets användningstid lämna in en preliminär slutrapport som innehåller en beskrivning av utfallet av projektplanen. Dessutom kan undervisnings- och kulturministeriet kräva att projekten lämnar en mellanrapport.

Följande utlysning av strukturstöd ordnas 2023, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i budgeten för 2023. Strukturstödet för förnyelse inom kulturområdet och de kreativa branscherna 2023–2024 preciseras under 2022 och beror på det slutliga finansieringsbelopp som Finland får av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. 

Bestämmelser som tillämpas

Understöd kan beviljas för både ekonomisk verksamhet och annan verksamhet. Stöd för ekonomisk verksamhet beviljas enligt gruppundantagsförordningen (Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014).

På ansökningsprocessen och beviljandet och förvaltningen av understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Riksdagen behandlar regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning, övervakning och granskning av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RP 65/2022 rd). Om riksdagen godkänner och republikens president stadfäster lagen, kommer den att tillämpas på beviljandet och utbetalningen av understöd samt på förvaltningen, övervakningen och granskningen av projekt.

NOTERA! Problem har identifierats i ärendehanteringstjänsten - det ansökta bidragsbeloppet syns inte i ansökans pdf-version. Det begärda beloppet lagras dock i informationen i ansökan, och sökanden behöver inte bry sig om detta problem. 

Ytterligare information

Kimmo Aulake, tfn 029 5330 067
Minna Karvonen, tfn 029 5330 142
Sanna Käyhkö, tfn 029 5330 111
Elina Mäkelä, tfn 029 5330 329
Tapani Sainio, tfn 029 5330 336.

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd

 

Finansieras av Europeiska unionen.