Hyppää sisältöön

Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki

Avustus

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki sisältyy pilariin kolme (Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi). Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Rescue and Recovery Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:n BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan osaltaan luovan talouden tiekartan tavoitteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissään enintään 4 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämisen tukemiseksi syksyllä 2021 osana Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa. 

Rakennetuki myönnetään avustuksina, joiden hakuaika alkaa 29.9.2021 ja päättyy 28.10.2021 klo 16.15. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon. 

Hakijayhteisöjen tulee varmistaa hyvissä ajoin, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla (Suomi.fi). Asiointipalveluun tulee myös syöttää tarvittavat pakolliset yhteisön tiedot ennen kuin hakemuksen pystyy lähettämään (lisätietoa asiointipalvelun käyttöohjeessa).

Päätökset pyritään tekemään joulukuun loppuun 2021 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä asiointiliittymässä. 

Avustusta saavien hankkeiden viestinnässä tulee ilmaista tuen alkuperä ja varmistaa unionin rahoituksen näkyvyys pitämällä esillä unionin tunnusta ja mainintaa "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU".

Avusta saavien hankkeiden tulee toimittaa viimeistään avustuksen käyttöajan päättyessä alustava loppuraportti, jossa kuvataan hankesuunnitelman toteutuma. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi edellyttää hankkeilta väliraportointia.

Seuraava rakennetuen avustushaku järjestetään vuonna 2022 edellyttäen, että eduskunta päättää osoittaa siihen tarvittavat määrärahat vuoden 2022 talousarviossa. Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen rahoitus vuosille 2023–2024 tarkentuu vuonna 2022 ja on riippuvainen EU:n elpymis- ja tukivälineen lopullisen rahoituksen määrästä Suomelle. 

Sovellettavat säännökset

Avustusta on mahdollista myöntää sekä taloudelliseen toimintaan että muuhun toimintaan. Tuet taloudelliseen toimintaan myönnetään vähämerkityksisenä eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. (Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013). Hakijan tulee hakemuksessaan ilmoittaa kuluvana ja kahtena edellisenä verovuonna saamansa muut de minimis -tuet.

Avustushakumenettelyjen toteuttamiseen sekä tukien myöntämiseen ja hallinnointiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Kimmo Aulake, puh. 02953 30067
Minna Karvonen, puh. 02953 30142
Tapani Sainio, puh. 02953 30336

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta

 

Euroopan unionin rahoittama.