Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024–2027

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling 2024–2027. Specialunderstödet uppgår sammanlagt till högst 145 683 000, fördelat på 48,561 miljoner euro per år. Understödet beviljas genom undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel under moment 29.10.20 som tre lika stora poster åren 2024, 2025 och 2026. Understöden betalas ut åren 2025 och 2026 under förutsättning att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Sökanden ansöker om understödet på en ansökan för hela understödsperioden 2024–2027.

Inom småbarnspedagogiken omfattar utlysningen kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata producenter av småbarnspedagogik i sin ansökan, men de får inte överföra understödet vidare till privata tjänsteproducenter. I fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning gäller utlysningen kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Övningsskolorna kan kontakta kommunen och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan. Ansökningar från en enskild enhet för småbarnspedagogik eller en enskild skola beaktas inte.

Ansökningstiden börjar den 18 januari 2024 och går ut den 29 februari 2024 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas under våren 2024.

Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har specialunderstöd för främjande av utbildningsmässig jämlikhet delats ut årligen sedan 2009. Behovsbaserad finansiering etablerades vid ingången av 2023 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Enligt 44 a § 2 mom. i den lagen kan specialunderstöd beviljas för fyra år åt gången.

Utbildning

Ytterligare information

  • Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn. 0295 330 160 (särskilt småbarnspedagogik)
  • Mika Puukko, undervisningsråd, tfn. 0295 330 032 (särskilt förskoleundervisning och grundläggande utbildning)
  • Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn. 0295 330 058 (särskilt förskoleundervisning och grundläggande utbildning)
  • Aili Tervonen, expert, tfn. 0295 330 216 (särskilt frågor om att lämna en ansökan riktas till)

E-postadresserna är i formatet [email protected]  

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

Support i tekniska frågor som gäller e-tjänsten fås via [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.