Hoppa till innehåll

Starkare koppling mellan arbete och kompetens – Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning inleder sitt arbete

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.34
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt det första rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning för en femårsperiod. Rådet styr och stöder verksamheten vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Rådets medlemmar representerar de centrala ministerierna och arbetslivet.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning inleder sin verksamhet i höst och ska främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen, och de lagar som gäller inrättandet av det trädde i kraft den 1 september 2021. 

I anslutning till servicecentret finns rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning, som statsrådet utnämner för högst fem år i sänder. Rådets uppgift är strategisk planering av servicecentrets verksamhet. Rådet beslutar om viktiga utlåtanden och initiativ, lägger fram ett förslag till utvecklingsplan för servicecentrets verksamhet och beslutar om prioriteringarna i servicecentrets årliga verksamhetsplan. 

Företrädare för undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet är växelvis ordförande och vice ordförande för rådet årsvis. Understatssekreterare Elina Pylkkänen är ordförande under det första året av rådets mandatperiod. 

Till stöd för sin verksamhet kan rådet tillsätta sektioner med utomstående medlemmar.

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning 11.10.2021-11.10.2026 

understatssekreterare Elina Pylkkänen, arbets- och näringsministeriet
kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet
jurist Timo von Boehm, Kyrkans arbetsmarknadsverk
ledande sakkunnig Mirja Hannula, Finlands näringsliv EK
specialsakkunnig Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ/Akava rf
sakkunnig i utbildnings- och arbetskraftspolitik Mikko Laakkonen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
utvecklingsdirektör Markus Lassheikki, Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund, MTK rf
chef för digitaliserings- och utbildningsärenden Joonas Mikkilä, Företagarna i Finland rf
sakkunnig på kompetensutveckling Sanja Mursu, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
sakkunnig Riina Nousiainen, STTK rf
sakkunnig i utbildnings- och arbetskraftspolitik Kirsi Rasinaho, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
specialsakkunnig Joni Rehunen, social- och hälsovårdsministeriet
budgetrådet Merja Salmi, finansministeriet
ledande sakkunnig Elina Sojonen, Akava rf 

Mer information:
specialsakkunnig Saara Ikkelä, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 109
understatssekreterare Elina Pylkkänen, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 474
kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 182

Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning