Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för främjande av läsningen och läskunnigheten i fängelser

Avustus

Understödet är avsett för de allmänna biblioteken för ordnande av läskretsverksamhet för fångar samt för genomförande av åtgärder som syftar till att utveckla läskunnighet och främja litteratur som hobby. 

Understödet kan gälla verksamhet som ordnas för fångar i 15 slutna fängelser i Finland samt för fångar i två öppna fängelser (Käyrä, Vittis). Understödet är avsett att användas för arbete där en anställd på det allmänna biblioteket planerar och ordnar läskretsverksamhet en dag i veckan per fängelse och genomför andra åtgärder som syftar till att utveckla läskunnigheten och främja litteratur som hobby bland fångarna.

Statsunderstöd kan sökas av kommuner/kommunala bibliotek. Målet är samarbetsprojekt mellan kommunerna. Syftet är att utse en koordinatör för verksamheten som ansvarar för att samordna verksamheten, bilda samarbetsnätverk och stödja deras verksamhet samt informera om verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 200 000 euro för understöden. Understödet kan användas högst till utgången av det år som följer det år då understödet beviljades.

Ansökningstiden börjar 2.10.2023 och går ut 30.10.2023 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten fattas före slutet av november.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen(688/2001) och lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).
 

Beviljade understöd

Beviljade understöd

Ytterligare information

Ytterligare information: Leena Aaltonen,  [email protected], tlf: 02953 30344

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd:  https://okm.fi/sv/understod