Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för framtagning av en helhetsarkitektur för yrkesutbildning

Avustus

Genom Rätt att kunna – Utvecklingsprogrammet för kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen stöds främjandet av regeringsprogrammets centrala mål, såsom höjande av befolkningens kunskapsnivån, stärkande av jämställdhet och jämlikhet i utbildningen, minskning av skillnaderna i lärande samt förbättrande av kvaliteten inom yrkesutbildning. Utvecklingsprogrammet stödjer dessutom beredningen av regeringens centrala åtgärder, såsom utvidgningen av läroplikten, reformen av det kontinuerliga lärandet och utvecklingsåtgärder som stöder integration. Utvecklingsprogrammet fortsätter och effektiviserar stödet för genomförandet av yrkesutbildningsreformen.

Som en del av programmet Rätt att kunna utvecklas utbildningsanordnarnas förmåga att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön. Samtidigt stödjer man främjandet av digitaliseringen av yrkesutbildningen. För att främja dessa mål har man identifierat ett behov att skapa en nationell helhetsarkitektur och beskrivningar för interoperabilitet i samarbete med utbildningsanordnarna. Med hjälp av beskrivningarna blir utvecklingen av såväl nya som befintliga tjänster och digitala lösningar effektivare och utbildningsanordnarnas förmåga att utveckla sin egen verksamhet på lång sikt och skaffa digitala lösningar bättre. Samtidigt kan även de olika aktörernas semantiska och funktionella interoperabilitet stödjas.

Det arbete som utförs omfattar utarbetandet av beskrivningar som är nödvändiga för hela yrkesutbildningsverksamheten från helhetsarkitekturens olika nivåer och perspektiv. Målet är att stödja utbildningsanordnarnas förmåga att anpassa sig till förändringar i verksamhetsmiljön, digitalisering, samarbete, att minska utbildningsanordnarnas överlappande utvecklingsarbete, effektivisera användningen av resurser och göra förvaltningen smidigare. Beskrivningarna hjälper också utbildningsanordnarna att utveckla lärmiljöer, studieförvaltningen och verksamhetsstyrningssystemen samt när de gör anskaffningar.

Syftet med understödet, som i första hand är avsett för ett nätverk av anordnare av yrkesutbildning, är att inleda ett riksomfattande samordningsprojekt vars syfte är att i stor utsträckning involvera anordnare av yrkesutbildning i arbetet för helhetsarkitekturen under ledning av undervisnings- och kulturministeriet och delta i utarbetandet och fastställandet av de beskrivningar av helhetsarkitekturen som alla anordnare av yrkesutbildning behöver. De beskrivningar, anvisningar och andra resultat som produceras i projektet ska göras allmänt tillgängliga för alla utbildningsanordnare och det ska ordnas verksamhet som stödjer införandet av dessa.

Det projekt som ska finansieras ingår i programmet Rätt att kunna och är nära kopplat till prioriteringarna för yrkesutbildningens strategifinansiering för 2021, de åtgärder som föreslås i den utbildningspolitiska redogörelsen och det arbete för helhetsarkitekturen och referensarkitekturen som utförs under ledning av undervisnings- och kulturministeriet.

De resultat som uppstår i projektet och det kunnande som hör samman med resultaten bör ingå i utbildningsanordnarnas permanenta verksamhet när projektet avslutas.

En styrgrupp ska tillsättas för projektet och gruppens medlemmar utses från undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Projektet ska till behövliga delar beakta de beskrivningar som uppstått i tidigare och pågående projekt och det arbete för helhetsarkitekturen som styrs av undervisnings- och kulturministeriet. Statsunderstöd kan beviljas för ett omfattande nätverksprojekt till en utbildningsanordnare som har ett sådant tillstånd att ordna examina och utbildning som avses i 3 kap. i lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Ansökningstiden börjar den 27.10.2021 och går ut den 1.12.2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 2 miljoner euro för understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ytterligare information

Tomi Kytölä, specialsakkunnig, tfn. 0295 3 30293, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod