Hyppää sisältöön

Erityisavustus ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseksi

Avustus

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden edistämistä kuten väestön osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Kehittämisohjelma tukee myös hallituksen keskeisten toimenpiteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua. Kehittämisohjelma jatkaa ja tehostaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemista.

Osana Oikeus osata -ohjelmaa kehitetään koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Samalla tuetaan ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistämistä. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on tunnistettu tarve tuottaa kansalliset kokonaisarkkitehtuuri ja yhteentoimivuuden kuvaukset yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Kuvauksien avulla, niin uusien kuin olemassa olevien, palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen tehostuu ja koulutuksen järjestäjien kyky kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti ja hankkia digitaalisia ratkaisuja paranee. Samalla voidaan tukea myös eri toimijoiden semanttista, ja toiminnallista yhteentoimivuutta.

Tehtävä työ sisältää koko ammatillisen koulutuksen toiminnan kannalta tarvittavat kuvaukset eri kokonaisarkkitehtuuritasoilta ja näkökulmista. Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjien kykyä sopeutua toimintaympäristön muutoksiin, digitalisaatiota, yhteistyötä, vähentää koulutuksen järjestäjien päällekkäistä kehittämistyötä, tehostaa resurssien käyttöä sekä sujuvoittaa hallintoa. Kuvaukset toimivat myös koulutuksen järjestäjien apuna oppimisympäristöjen, opintohallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisessä sekä heidän tehdessä hankintoja.

Ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostolle tarkoitetulla avustuksella on tarkoitus käynnistää valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on osallistaa laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaan kokonaisarkkitehtuurityöhön, osallistua luomaan ja määrittämään kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestää näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa.

Rahoitettava hanke on osa Oikeus osata -ohjelmaa ja kytkeytyy kiinteästi ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 strategiarahoituksen painopisteisiin, koulutuspoliittisessa selonteossa ehdotettuihin toimiin, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tehtävään kokonais- ja viitearkkitehtuurityöhön.

Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulisi olla hankkeen päättyessä osa koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä mahdollisten muiden ammatillisen koulutuksen tai toisen asteen kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kanssa ja mahdollistaa laajasti koulutuksen järjestäjien ja erityisesti strategiarahoitusta saaneiden koulutuksen järjestäjien osallistuminen työhön. Lisäksi yhteistyötä tulee tehdä tarvittaessa myös muiden toisen asteen digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta edistävien hankkeiden kanssa, niiltä osin, kun hankkeen toteutuksen kannalta on tarpeellista.

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä mihin tulee nimetä jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Hankkeen tulee ottaa huomioon tarvittavilta osin aiemmissa ja käynnissä olevissa hankkeissa syntyvät kuvaukset, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaama kokonaisarkkitehtuurityö. Valtionavustusta voidaan myöntää laajaan verkostohankkeeseen koulutuksen järjestäjälle, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 3 luvun mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 27.10.2021 ja päättyy 1.12.2021 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustukseen yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä, puh. 0295 3 30293, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset