Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för att förbättra tillgängligheten till grundläggande konstundervisning (Ett extra understöd som omfattar den grundläggande konstundervisningen)

Avustus

Med stöd av 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan en utbildningsanordnare beviljas extra statsunderstöd inom ramen för det anslag som har anvisats för ändamålet i statsbudgeten. 

Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning kan beviljas privata utbildningsanordnare som omfattas av statsandelssystemet enligt antalet undervisningstimmar inom den grundläggande konstundervisningen för kostnader för lokaler, anskaffningar, personalkostnader eller andra motsvarande poster år 2024. Syftet med understödet är att underlätta den ekonomiska situationen för utbildningsanordnare som har svårigheter att täcka kostnaderna. Oväntade och oförutsägbara kostnader som orsakas utbildningsanordnaren och som försvårar den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet prioriteras när ansökningarna jämförs med varandra. 

Understödet i fråga är ett projektunderstöd. Ansökan ska innehålla en motivering till ansökan om extra understöd och en kalkyl över behovet av understöd.

Ansökningstiden börjar 16.2.2024 och slutar 2.4.2024 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 410 000 euro för understöden.

Avsikten är att fatta besluten i maj 2024. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Sök nu

Ansökningstid för 2024
16.2.2024 - 2.4.2024 16:15

Ytterligare information

Kulturrådet Hanna Koskimies, tfn 0295 3 30048, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd