Hyppää sisältöön

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumilta loppuraportti

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2023 13.00
Uutinen

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin loppuraportti on valmistunut. Raportti esittää runsaasti ehdotuksia kuntoutuksen koulutuksen kehittämiseen - mm. osaamiseen, koulutusjärjestelmään, tutkintoihin, koulutuspolkuihin, tohtorikoulutukseen, jatkuvaan oppimiseen sekä kuntoutuksen ja kuntoutuksen koulutuksen tutkimukseen liittyen. Raportissa esitellään myös ehdotus kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategiaksi.

Kuntoutukseen kytkeytyvää osaamista tuotetaan ammatillisen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä korkea-asteen koulutuksessa, joista osa tuottaa laaja-alaista osaamista ja osa erikoistunutta osaamista. Koulutuksessa tuotettavan kuntoutusosaamisen tulee vastata sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin ja kuntoutuksen koulutusten tarkastelu on siten kiinteässä yhteydessä koko sosiaali- ja terveysalaa sekä työvoiman tarvitsemaa osaamista kehystävään yhteiskunnalliseen muutokseen.

Kuntoutuksen koulutusjärjestelmän ja tutkintojen kehittämiseksi foorumi esittää kolmea vaihtoehtoista mallia. 

Kuntoutuksen koulutuksessa tulisi kehittää aiemman osaamisen tunnistamisen käytäntöjä. Joustavia ja toisiaan täydentävien opintojen kokonaisuuksia tulee myös vahvistaa. Koulutuksen muotoja ja tarjontaa tulisi joustavoittaa ja monipuolistaa niin, että ne mahdollistavat nykyistä paremmin jatkuvan oppimisen eli työn ja opiskelun vuorottelun, työn ohessa opiskelun ja oppimisen työpaikoilla. Lisäksi olisi hyvä kehittää jatkuvan oppimisen kannustimia.

Kuntoutuksen koulutuksen (ammatillinen toinen aste, alempi ja ylempi korkeakouluaste, tohtorikoulutus) tutkimusta tulee toteuttaa työelämätarpeet huomioiden, jotta voidaan varmistua koulutussisältöjen tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta.

Kuntoutuksen koulutuksessa hyödynnettyjen oppimis- ja opetusympäristöjen sekä niissä hyödynnettyjen teknologisten ratkaisujen merkitystä ja vaikutuksia tulisi tutkia ja hyödyntää tulevaisuudessa.

Kehittämisfoorumi laati myös vuoteen 2023 ulottuvan kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian (TKI). Sen visioksi kiteytettiin, että kuntoutus valtakunnallisesti tarkasteltuna on näyttöön perustuvaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta sekä merkityksellistä yhteiskunnalle ja yksilölle.

Lisätietoja:     

  • opetusneuvos Aija Töytäri, OKM, puh. 02953 30197
  • erityisasiantuntija Anne Kanto-Ronkanen, STM, puh. 02951 63153
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin 10.3.2021 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
  • Kehittämisfoorumin jäsenet edustivat kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijuudellaan koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä. Asiantuntijaraportissa tehdyt ehdotukset perustuvat heidän näkemyksiinsä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Foorumin toimintaa ohjasi ja seurasi ohjausryhmä.
  • Foorumin työskentelyn ensimmäisen vaiheen raportit kuntoutuksen koulutuksen, TKI-toiminnan, kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen nykytilasta sekä kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista on julkaistu tammikuussa 2022. 
Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus