Hoppa till innehåll

Regeringsproposition om ändring av lagen om studiestöd på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 16.15
Nyhet

Vid undervisnings- och kulturministeriet har det beretts en regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om studiestöd. I propositionen föreslås att de inkomstgränser som inverkar på studiestödet ska höjas med 50 procent. Samtidigt föreslås en höjning på motsvarande sätt även av de belopp som används vid återkrav av stöd som betalats till för stort belopp.

Den föreslagna höjningen av inkomstgränserna främjar de studerandes möjligheter att arbeta mer vid sidan av studierna utan att detta minskar studiestödet. Målet är att förbättra de ungas sysselsättningsförutsättningar och de studerandes förutsättningar att försörja sig.

Dessutom föreslås att den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska kunna förlängas med ett läsår, om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av att det i studielandet rått krigstillstånd eller till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbara exceptionella omständigheter.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Utkastet till regeringsproposition finns i projektportalen. Remissyttranden kan lämnas till och med den 3 augusti 2022.

Mer information: Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 110 och Antti Randell, regeringsråd, tfn 0295 330 173