Hallituksen esitys OKM/2021/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

HE 165/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +35 8295330079
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisessä noudatettavasta henkilömitoituksesta. Lisäksi kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi. Esityksen tarkoituksena on turvata opiskeluhuollon mukainen varhainen tuki kaikille oppilaille ja opiskelijoille yhdenvertaisesti. Kuraattorin kelpoisuusehtojen täsmentämisellä voidaan tukea ammattitaitoisten kuraattoreiden rekrytointia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Henkilöstömitoituksesta aiheutuu vuonna 2022 kustannuksia 8,4 milj. euroa, vuonna 2023 17,0 milj. euroa ja vuodesta 2024 alkaen kustannukset ovat 29,2 milj. euroa vuositasolla. Määrärahatarve huomioidaan siirtämällä momentilta 29.10.30 (Valtionosuus ja –avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin) osuus oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen ensin vuonna 2022 momentille 28.90.30 (Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen) ja vuodesta 2023 alkaen momentille 28.89.31. Rahoitus sisältyy vuosien 2021-2023 julkisen talouden suunnitelmaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen