Hoppa till innehåll

Den nya museilagen:
Museernas statsandelssystem förnyas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 13.34
Pressmeddelande

I början av nästa år ansöker alla museer på nytt om att omfattas av statsandelssystemet. Museer med regionalt ansvar och riksansvar ska enligt förslaget ersätta det nuvarande systemet med landskapsmuseer och regionala konstmuseer samt systemet med riksomfattande specialmuseer. Statsandelen för museer ska enligt förslaget bestå av basfinansiering och uppgiftsbaserad finansiering för museer med regionalt ansvar och riksansvar. Statsrådet avlät den 18 oktober regeringens proposition till riksdagen med förslag till ny museilag samt till ändring av lagen om undervisnings- och kulturväsendets finansiering.

- Genom reformen uppmuntrar vi aktörer till en mångsidig, effektiv verksamhet av hög kvalitet och på hög nivå samt till målinriktad utveckling och förnyelse på lång sikt. Samtidigt strävar vi efter att förbättra finansieringens förutsägbarhet och långsiktighet, säger europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

De största förändringarna riktar sig till museernas regionala och riksomfattande verksamhet. Museer med regionalt ansvar och riksansvar ska enligt förslaget ersätta det nuvarande systemet med landskapsmuseer och regionala konstmuseer samt systemet med riksomfattande specialmuseer. Syftet med de nya benämningarna är att förtydliga ansvarsmuseernas uppgifter och roller. Bestämmelser om ansvarsmuseernas uppgifter utfärdas enligt förslaget på lagnivå.

Enlig förslaget ska undervisnings- och kulturministeriet bevilja ansvarsmuseiuppgiften efter ansökan från museets huvudman. Ministeriet utvärderar med fyra års mellanrum huruvida museer som utsetts till museum med regionalt ansvar eller riksansvar fortfarande uppfyller förutsättningarna för utnämningen och om museet skött de uppgifter som föreskrivs för ansvarsmuseer. Vart fjärde år förhandlar museerna om tyngdpunkterna i verksamheten under ledning av Museiverket.

Reformen innebär att alla museer på nytt ansöker om att omfattas av statsandelssystemet. Beslut om godkännande av ett museum såsom berättigat till statsandel och om utnämning till ansvarsmuseum ska enligt förslaget gälla tills vidare. Undervisnings- och kulturministeriet utvärderar med fyra års intervaller om museet fortfarande uppfyller villkoren för statsandel. De kalkylerade statsandelsgrunderna är enligt förslaget fortfarande antalet kalkylerade årsverken som fastställts för verksamhetsenheten och ett pris per enhet som fastställts per kalkylerat årsverke. Statsandelsprocenten för museernas basfinansiering förblir nuvarande 37.

Enligt förslaget fastställer undervisnings- och kulturministeriet med fyra års intervaller en plan för finansieringen av museer som innefattar en uppskattning av antalet årsverken som fastställs som grund för statsandelen för de följande fyra finansåren. Införande av planen skulle göra statsandelsbeloppet mer förutsägbart och därmed förbättra möjligheterna att planera verksamheten och ekonomin på lång sikt.

De regionala ansvarsmuseerna ska enligt förslaget framöver få uppgiftsbaserad statsfinansiering för sina regionala uppgifter:  uppgiften att främja museiverksamheten inom regionen, kulturmiljöuppgiften samt den regionala konstmuseiuppgiften. Statsandelsprocenten är enligt förslaget 85 för museer med regionalt ansvar. Undervisnings- och kulturministeriet slår särskilt fast den del av årsverkena som bestäms enligt uppgiften och som står som grund för finansieringen. För skötseln av uppgifter som museum med riksansvar beviljas enligt förslaget ett eurobelopp efter prövning som tilläggsfinansiering som en del av statsandelen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Nuläget

124 museer omfattas av museilagen, varav hälften upprätthålls av kommunerna. Dessa museer är kulturhistoriska museer, konstmuseer och specialmuseer. 20 landskapsmuseer och 16 regionala konstmuseer samt 16 riksomfattande specialmuseer får förhöjd statsandel på basis av  sina regionala eller riksomfattande uppgifter.

Statsandelssystemet är kalkylerat och grundar sig på årsverken och pris per enhet. Riksdagen beslutar om årsverkenas riksomfattande maximiantal. Priset per enhet fastställs på basis av de genomsnittliga driftskostnaderna. Museerna beviljas 33,6 miljoner euro i statsandelsfinansiering för 2018.

Upplysningar:

- Joni Hiitola, regeringsråd, UKM, tfn 02953 30108
- Päivi Salonen, kulturråd, UKM, tfn 02953 30281
- Mirva Mattila, kulturråd, UKM, tfn 02953 30269

På andra webbplatser (på finska)

Kultur Sampo Terho