Hoppa till innehåll

Museer med rätt till statsandel beviljades coronaunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.48 | Publicerad på svenska 27.5.2022 kl. 10.50
Pressmeddelande
Näyttely Helsingin Designmuseossa

Sammanlagt 1 278 000 euro har beviljats i allmänt understöd till 32 museer som får statsandel och som har behov av tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin. Understöden beviljas i form av tilläggsfinansiering för verksamheten år 2022. Syftet är att stödja museernas förutsättningar att sköta uppgifter som hänför sig till skyddet av kulturegendom, tillgången till kulturarv och konst samt experttjänster.

Inom den angivna tidsfristen ansökte 32 museer om understöd. Samtliga sökanden beviljades understöd. Med understöden strävar museerna efter att trygga verksamhetens kontinuitet, aktivera besökarna och säkerställa att viktiga projekt framskrider.

Understöden beviljades ur de anslag som fastställts i den första tilläggsbudgeten för 2022.

Understöd söktes i första hand för att täcka de inkomstförluster som coronapandemin orsakat. Inkomstbortfall har uppstått på grund av förlorade intäkter från inträdesbiljetter till följd av att antalet besökare har minskat samt på grund av att publikverksamheten, gruppbesöken och de guidade turerna har minskat eller upphört. Inställda evenemang och minskad försäljning i museibutikerna har också orsakat uteblivna inkomster. För vissa museer har de största inkomstförlusterna berott på att uthyrningen av mötes- och festlokaler har minskat. 

Museerna förhåller sig i huvudsak rätt optimistiska till att verksamheten håller på att återgå till det normala. Av de 124 museer som omfattas av statsandel ansökte 32 museer om understöd.

Beviljade understöd samt närmare information om understödet

Mer information: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330281