Hoppa till innehåll

Ministrarna Andersson och Kosonen: Satsningarna i tilläggsbudgeten stärker finländarnas kompetens, ekonomi och välbefinnande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 12.58 | Publicerad på svenska 8.6.2020 kl. 9.42
Pressmeddelande

Regeringens fjärde tilläggsbudget utjämnar verkningarna av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset med tanke på barn och unga samt stöder förutsättningarna för ekonomisk tillväxt genom satsningar på kompetens, forskning och kultur. För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås ett anslag på 429 miljoner euro. Regeringen lämnade en tilläggsbudget till riksdagen i dag fredagen den 5 juni.

Småbarnspedagogik och   grundläggande utbildning

För att utjämna de negativa effekterna av coronaepidemin satsar regeringen på ett välfärdspaket för barn och unga på ca 320 miljoner euro där 159 miljoner euro riktar sig till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

De luckor i inlärningen som distansundervisningsperioden  inom den grundläggande utbildningen förorsakat åtgärdas med ett anslag på 70 milj. euro. I fråga om småbarnspedagogiken anvisas det ett stöd på 14 milj. euro för barns inlärning, utveckling och välbefinnande. Anslaget delas ut i form av specialunderstöd som kan sökas från och med fredagen den 5 juni. Avsikten är att beslut om beviljande ska fattas så att anslagen står till utbildningsanordnarnas förfogande i augusti.

‒    Regeringen gör en kraftfull satsning på barns och ungas lärande. Vårt mål är att säkerställa att våren inte får några bestående effekter på våra barns och ungas kunnande och välbefinnande, säger undervisningsminister Li Andersson.

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Yrkesutbildningen anvisas enligt förslaget 30 miljoner euro för att avhjälpa svackan i lärandet som förorsakats av coronavåren. Undantagsarrangemangen har ökat behovet av tilläggsstöd för studerande. Alla studerande inom yrkesutbildningen har inte tillräcklig beredskap för distansstudier. För en del studerande har studierna i utbildnings- eller läroavtalsutbildning avbrutits helt. För att möjliggöra sådana yrkesprov som inte kunnat genomföras på grund av coronaepidemin krävs det specialarrangemang antingen på arbetsplatser eller vid behov i läroanstaltens lärmiljöer. Tilläggsfinansiering beviljas till anordnare av yrkesutbildning som en tilläggsprestationsbeslutet eller en behovsprövad höjning av basfinansieringen. Den fördelas på basis av antalet studerande som behöver tilläggsstöd och enligt omfattningen på behovet av stöd.

‒    Med hjälp av tilläggssatsningen säkerställer vi att i synnerhet studerande i utsatt ställning får det stöd de behöver. Medlen riktas i synnerhet till handledning och stöd för studerande som har avbrutit studierna eller löper risk för att göra det Anslaget ska stödja studerande så de kommer ifatt i studier som försenats eller avbrutits genom att ordna specialundervisning, studiehandledning och olika slags verkstäder, säger undervisningsminister Andersson.

Dessutom föreslås 17 miljoner euro till repetition av och stödåtgärder för studierna för gymnasiestuderande. Avsaknaden av närundervisning kommer att öka de studerandes behov av omtagningar i höst. Utöver undervisning kommer de studerande också att behöva mer stöd för studieplanering. Därtill kommer det att finnas ett växande behov av handledning och stöd, vilket ska åtgärdas i samarbete där elevhälsan och studerandehälsovården ingår. Tilläggsfinansiering för detta ändamål beviljas anordnare av gymnasieutbildning i höst i form av statsunderstöd på basis av deras behov.

För att kompensera inkomstbortfallet i för avgifter som inte realiserats anvisas enligt förslaget 4,6 miljoner euro till anordnare av morgon- och eftermiddagsverksamhet, och anordnare av fritt bildningsarbete föreslås få 21 miljoner euro för att kompensera coronavirusets effekter.

Som en del av paketet för att främja barns och ungas välbefinnande föreslås därtill ett anslag på 10 milj. euro för ett pilotförsök för modellen för hobbyverksamhet i Finland. Avsikten med modellen är att införa avgiftsfri hobbyverksamhet i skolorna under eftermiddagen.

I syfte att stärka det ungdomsarbete och det uppsökande ungdomsarbete som bedrivs i samarbete med skolor och läroanstalter föreslås ett tillägg på 12 milj. euro.

Utöver de anslag för lärande som föranleds av coronavirusepidemin, föreslås ett anslag för yrkesutbildningen på 16,5 miljoner euro för att öka utbildningen av närvårdare. Förslaget hänför sig till en proposition som lämnades till riksdagen i februari med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Målet är att utbilda 5 000 nya närvårdare under en femårsperiod. Det utökande antalet studerandeår som föreslås för i år riktas till utbildningsanordnarna genom ett beslut om tilläggsprestationer som görs i början av hösten så att utbildningarna kan inledas så fort som möjligt.

Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens

För kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder föreslås 20 miljoner euro. Finansieringen ska riktas till kortvariga utbildningar och stödåtgärder som bidrar till sysselsättningen och förutsättningarna för sysselsättning under den strukturomvandling som påskyndas av coronakrisen. För en föregripande utredning som gäller digitala tjänster för kontinuerligt lärande föreslås 0,5 miljoner euro.

Högskoleundervisning och forskning

För en ökning av engångsnatur av antalet nybörjarplatser vid högskolorna föreslås sammanlagt 124 milj. euro. Syftet med detta är att öka antalet nybörjarplatser med 4 800. Även för den öppna högskoleutbildningen föreslås tilläggssatsningar på 10 milj. euro. Detta belopp är avsett för att öka den öppna universitetsundervisningen samt möjliggöra att personer som står utanför utbildning och arbetsliv befrias för viss tid från studieavgifter. Dessutom föreslås det 11 miljoner euro i satsningar på högskolorna och studenternas hälsovårdsstiftelse bland annat för att öka handledningen och stärka stödet för studerandehälsovården.

‒    Våren har på många sätt varit exceptionell för de unga som sökt till högskolorna, och har också inneburit en prövning med tanke på de studerandes hälsa och välmående samt studieframsteg.    Jag är glad att vi i det här läget kan öka antalet nybörjarplatser, skapa fler möjligheter till öppna studier och satsa på studerandehälsovård och handledning. Målet är att så många unga som möjligt kan vara på plats och kommer vidare med studierna, understryker forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Antalet nybörjarplatser i det pågående urvalet till högskolorna utökas, så att allt fler nya studerande kan påbörja en utbildning vid en högskola i höst.  Ökningarna görs i synnerhet inom teknik, ekonomi- och näringslivsbranschen, utbildning i databehandling samt inom social- och hälsovårdsområdet. Inom en nära framtid kommer man överens med högskolorna om hur nybörjarplatserna ska fördelas med exakt. Högskolorna beslutar hur de väljer att fylla upp de nya studieplatserna.

För genomförande av åtgärderna i färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås för Finlands Akademi bl.a. en fullmakt på 10 miljoner euro för en ny flexibel partnerskapsmodell för samarbetsnätverk och 25 miljoner euro för ansökan gällande flaggskepp för forskningen. Dessutom föreslås tilläggsfullmakter på 6 milj. euro för att stärka kompetensen i EuroHPC-ekosystemet och för vetenskaplig forskning som hänför sig till krisberedskap och försörjningsberedskap. För att stärka de nationella forskningsinfrastrukturerna föreslås en tilläggsfullmakt av engångsnatur på 20 miljoner euro.

‒    Världen är inte densamma efter coronan. Vi klarar oss bara genom att blicka in i framtiden, forska och utveckla nytt. FoU-investeringarna förbättrar det finländska forskningssamfundets och näringslivets konkurrenskraft och skapar ny tillväxt, säger minister Kosonen.

Stöd till kulturen

För kulturevenemang som ställs in eller ordnas i mindre skala än planerat sommaren 2020 reserveras 9,6 miljoner euro. För produktion av filmer och dramaserier reserveras 5 miljoner euro och för byggande och grundlig reparation av kulturlokaler 3 miljoner euro.  För stöd till föreningshus reserveras 3 miljoner euro.  

För ämbetsverken inom kultur och konst föreslås tilläggsfinansiering enligt följande: Till Museiverket för att täcka nettoförluster till följd av coronavirusepidemin och balansera ekonomin 1 700 000 euro, till förvaltningsnämnden för Sveaborg 400 000 euro och dessutom 1,46 miljoner euro för strukturella reparationer på  Sveaborg, till Biblioteket för synskadade 240 000 euro och till Nationella audiovisuella institutet 100 000 euro.

För anskaffning av licenser för användning av digitalt bokmaterial för barn och unga föreslås sammanlagt 800 000 euro för allmänna bibliotek.

För anordnare av grundläggande konstundervisning föreslås 9,9 miljoner euro för att kompensera för coronaepidemins verkningar.

För att stödja diakoniarbetet i församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan under undantagsförhållandena och när samhället återhämtar sig från krisen föreslås 4,5 miljoner euro.

Dessutom föreslås ett anslag på 6,8 miljoner euro för byggande av idrottsanläggningar.

I en protokollsanteckning förbinder sig regeringen dessutom att kapitalisera den nya stiftelsen för ett Arkitektur- och designmuseum med högst 60 miljoner euro.
 

På andra webbplatser

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
VM tiedote (på finska)

Mer information:

specialmedarbetare Lauri Holappa (minister Andersson), tfn 029 533 0 014
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen (minister Kosonen), tfn 040 149 2201
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 029 533 0182 ekonomichef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 029 533 0 211
överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen (småbarnspedagogik och grundläggande utbildning), tfn 029 533 0258 överdirektör Mika Tammilehto (andra stadiet), tfn  029 533 0 308
överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbildning och forskning), tfn  029 533 0 440
överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 029 533 0129
överdirektör Esko Ranto, (ungdoms- och idrottsärenden), tfn 029 533 0115
planeringschef Kirsi Heinivirta (kontinuerligt lärande), tfn 029 533 0136

Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Li Andersson Unga Utbildning Yrkesutbildning