Hoppa till innehåll

Ministeriet drog upp riktlinjer för en hållbar utveckling inom det egna förvaltningsområdet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 14.30
Nyhet

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har dragit upp riktlinjer som ska bidra till en hållbar grund inom förvaltningsområdets verksamhet. På undervisnings- och kulturministeriets ansvar är särskilt social hållbarhet, så som stärkandet av bildning och människors välfärd.

Handlingsplanen för hållbar utveckling på global nivå, Agenda 2030, antogs av FN 2015. Agenda 2030 utgör den första gemensamma handlingsplanen och de globala målen för FN:s medlemsländer i syfte att får till stånd en hållbar utveckling. Enligt regeringsprogrammet har Finland ett globalt ansvar och verkar aktivt och i egenskap av föregångare för att nå de globala målen för Agenda 2030. Undervisnings- och kulturministeriet har för sin del i sin strategi 2030 gett löfte om att stärka Finlands internationella genomslag och globala ansvar samt förbundit sig till en hållbar utveckling.

År 2017 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp för hållbar utveckling, som fick i uppgift att främja genomförandet av Agenda 2030 inom ministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag gjort upp riktlinjer som beretts genom ett öppet hörande, som inkluderade workshoppar och ett webbhörande, och riktade sig till aktörer och intressentgrupper inom ministeriets förvaltningsområde.

Att stärka bildning och kunnande är en förutsättning för att nå målen för Agenda 2030. Genom utbildnings-, forsknings-, kultur-, ungdoms- och idrottspolitiken kan ministeriet och dess förvaltningsområde delta i främjandet av samtliga mål för Agenda 2030. Det innebär bland annat att rätten till utbildning på lika villkor, en högklassig småbarnspedagogik, en höjning av kompetens- och utbildningsnivån, kontinuerligt lärande, tillgången till information och de kulturella rättigheterna samt välfärden och delaktigheten tillgodoses. Genom åtgärder på ministeriets förvaltningsområde kan vi bidra till den kulturella förändring som är en förutsättning för en kursändring mot en övergripande hållbar utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriet följer upp och utvärderar genomförandet av riktlinjerna sektorsvis och gemensamt inom hela förvaltnings området.

Upplysningar:

-  Satu Heikkinen, kulturråd, tfn 0295 330 102
-  Riina Vuorento, undervisningsråd, tfn 0295 330 363

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Småbarnspedagogik Unga Utbildning